588/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki teatterikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (87/79) 6§ sekä

muutetaan 5§:n 3 momentti, 8, 10 ja 12§ seuraavasti:

5 §

Korkeakoulun koulutuskeskuksen ja kirjaston hallintoon voi osallistua myös muita kuin korkeakouluun kuuluvia.

8 §

Korkeakoulun opettajan virkaan pääsemiseksi vaaditaan, että virkaan pyrkivä pystyy antamaan opetusta joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 1 momentissa säädettyä kielitaitoa.

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

10 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

12 §

Professorin tai muun viran perustamisesta korkeakouluun 11§:ssä tarkoitetuilla varoilla säädetään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haltijalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vastaavan viran haltijalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 235/89
Sivistysvaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 10/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.