575/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetun asetuksen (333/79) 3, 4 ja 6§, 7§:n 2 momentin 1 kohta sekä 10 ja 11§,

sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4§ muutettuina 15 päivänä helmikuuta 1985 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (191/85 ja 976/86), 6§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 23 päivänä joulukuuta 1982 annetulla asetuksella (1024/82), 7§:n 2 momentin 1 kohta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (1023/80) sekä 11§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 15 päivänä helmikuuta 1985 annetulla asetuksella, näin kuuluviksi:

3 §

Laboratoriotutkimuksesta kannetaan maksu kultakin tavaraerältä seuraavasti:

1) elintarvikeasetuksen (408/52) 
1§:ssä tarkoitetut elintarvikkeet  1 200 mk
2) muut tavarat            900 mk

Pyynnöstä suoritetusta laboratoriotutkimuksesta maksu määrätään 7§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan, kuitenkin vähintään 1 momentissa säädetyn suuruiseksi.

Tavaraerällä tarkoitetaan laboratoriotutkimusmaksua määrättäessä samalla tullausilmoituksella tulliselvitettäviä tavaroita tai, jollei ole kysymys tulliselvityksestä, sitä tavaraa, jota tutkimus koskee. Jos tavaraerässä on sekä tutkittavia elintarvikkeita että muita tavaroita, määrätään maksu elintarvikkeille säädetyn suuruisena.

4 §

Tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään kohdistuvista erityisistä valvontatoimenpiteistä, kuten tullaamattoman tavaran varastoinnin tarkkailusta, kannetaan maksuja kultakin tavaraerältä seuraavasti:

1) otto yleisestä tullivarastosta     38mk
2) otto yksityisestä tullivarastosta   67mk
3) toimitus muonitusvarastosta      25mk
4) siirto verottomien tavaroiden 
myymälään                118mk

Tavaraerällä tarkoitetaan samalla kertaa otettua, toimitettua tai siirrettyä tavaramäärää.

Virka-ajan ulkopuolella annetusta tuontitavaran luovutusmääräyksestä peritään 36 markkaa.

6 §

Tavaranhaltijan omassa varastossa suoritetusta valvontatoimenpiteestä peritään 200 markkaa jokaiselta tarkastuskäynniltä, kun tarkastus aiheutuu siitä, että

1) tullausasiakirjat ovat puutteelliset tai niitä ei ole annettu tulliviranomaisille,

2) kulkuneuvoa ei ole sinetöity sen tullessa maahan,

3) kulkuneuvo on sinetöitävä varastossa, tai

4) tarkastuskäynti on tavaranhaltijasta johtuvasta syystä muutoin tarpeen.

Maksua ei peritä, jos tarkastus suoritetaan

1) varastotoiminnan valvomiseksi,

2) varastokirjanpidon tai tullausasiakirjoissa ilmoitettujen tietojen tarkistamiseksi, tai

3) muusta tavaranhaltijasta riippumattomasta syystä.

7 §

Omakustannusarvoon kuuluvat työ-, väline- ja muut kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytetty työaika ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla henkilön kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen virastotyöaikaa noudattavien osalta luvulla 150 ja työaikalain alaisten osalta luvulla 164 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.


10 §

Jos suoritteen tilaaja harjoittaa asianomaisen tulliviranomaisen luvalla suoritteen jälleenmyyntiä tai käyttää sitä olennaisesti hyväkseen jälleenmyynnissä, maksu voidaan periä tilaajalta enintään viisi kertaa omakustannusarvon suuruisena.

11 §

Maksujen suorittamisesta, perinnästä sekä oikaisemisesta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty ja määrätty.

Suoritteista voidaan periä myös ennakko- tai osamaksuja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.