566/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus rakennushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön esittelystä

kumotaan rakennushallinnosta 7 päivänä tammikuuta 1982 annetun asetuksen (24/82) 2§:n 3 ja 4 momentti, jolloin pykälän nykyinen 5 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 44§,

muutetaan 2§:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 4 ja 5§, 11§:n 2, 4 ja 7 momentti, 14§:n 1 momentin 2 kohta, 19§:n 1 momentti, 21 ja 22§, 26§:n 2 momentti, 28§, 29§:n 3 momentti ja 37§:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä 11§:n 4 momentti ja 28§ ovat muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1071/87) sekä 19§:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (429/86), sekä

lisätään 1§:n 1 momenttiin uusi 8 kohta, jolloin nykyinen 8 kohta siirtyy 9 kohdaksi, kumotun 2§:n 4 momentin tilalle uusi 4 momentti, 13§:ään uusi 3 momentti, jolloin pykälän nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi ja kumotun 44§:n tilalle uusi 44§, seuraavasti:

1 §

Rakennushallituksen tehtävänä on:


8) antaa valtion liikelaitoksille tilauksesta toimialaansa kuuluvia palveluja, sekä


2 §

Rakennushallituksessa on:


2) kehittämisosasto,

3) hankeosasto,


Osastojen muusta yksikköjaosta määrätään työjärjestyksessä.


4 §

Kehittämisosastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat valtion talonrakentamisen perusteiden ja yleisten tavoitteiden kehittämistä, perustamis- ja esisuunnittelua, omaa suunnittelua, ulkomaanhankkeita, valtionosuushankkeita sekä teknisiä erityistehtäviä.

5 §

Hankeosastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat uudisrakennus- ja korjaushankkeiden rakennuttamista.

11 §

Kunkin osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja kehittämis- ja hankeosastossa on lisäksi kaksi apulaisosastopäällikköä. Kunkin toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö.


Lisäksi rakennushallinnossa on virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


Osastopäälliköllä on rakennusneuvoksen arvonimi. Apulaisosastopäälliköllä sekä toimistopäälliköllä, jonka kelpoisuusehtona on diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto, on yli-insinöörin tai yliarkkitehdin arvonimi.

13 §

Apulaisosastopäällikkö avustaa osastopäällikköä osaston johtamisessa.


14 §

Rakennushallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee asianomaisen virkamiehen esittelystä, tai mikäli työjärjestyksessä toisin määrätään, ilman esittelyä:


2) pääjohtaja, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkö tai muu virkamies tai toimihenkilö, jolle työjärjestyksessä on sellainen toimivalta annettu.


19 §

Rakennushallituksen istunnossa esittelee asian osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkö, piirirakennuspäällikkö tai pääjohtajan määräämä muu virkamies.


21 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei 15§:n mukaan ole käsiteltävä rakennushallituksen istunnossa tai joita työjärjestyksessä ei ole määrätty osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön tai muun virkamiehen tai toimihenkilön ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi, jos katsoo asian laadun sitä vaativan, ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muuten olisi osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, piirirakennuspäällikön tai muun rakennushallinnon virkamiehen tai toimihenkilön ratkaistava. Sama oikeus on osastopäälliköllä osastonsa apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön tai muun virkamiehen tai toimihenkilön ratkaistaviin asioihin nähden ja piirirakennuspäälliköllä alaisensa virkamiehen tai toimihenkilön suhteen.

22 §

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kuuluuko asia osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön tai muun rakennushallituksen virkamiehen tai toimihenkilön ratkaistaviin, alistettakoon toimivaltakysymys pääjohtajan ratkaistavaksi.

26 §

Osastopäällikön sijaisena on hallinto-osastossa hallintotoimiston toimistopäällikkö tai hänen ollessaan estynyt pääjohtajan määräämä muu hallinto-osaston toimistopäällikkö tai virkamies, kehittämis- ja hankeosastossa pääjohtajan määräämä asianomaisen osaston apulaisosastopäällikkö tai muu virkamies, kiinteistöosastossa pääjohtajan määräämä asianomaisen osaston toimistopäällikkö sekä ylläpito-osastossa pääjohtajan määräämä virkamies. Apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikön sijaisen määrää pääjohtaja.


28 §

Yleisenä kelpoisuusehtona rakennushallinnon virkoihin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Pääjohtajalta, osastopäälliköltä ja piirirakennuspäälliköltä vaaditaan perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettua johtamistaitoa. Sen lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä rakennushallinnon toimialaan kuuluviin kysymyksiin,

2) hallinto-osaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä tuomarin tehtäviin,

3) kehittämis- ja hankeosaston osastopäälliköltä arkkitehdin tai virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto,

4) kiinteistöosaston ja ylläpito-osaston osastopäälliköltä sekä piirirakennuspäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,

5) kehittämis- ja hankeosaston apulaisosastopäälliköltä arkkitehdin tai virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin, kuitenkin siten, että kummassakin osastossa toisella apulaisosastopäälliköllä tulee olla arkkitehdin ja toisella diplomi-insinöörin tutkinto,

6) hallintotoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin ja tuomarin tehtäviin,

7) taloustoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä taloushallinnon tehtäviin,

8) kehittämistoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä rakennushallinnon toimialaan kuuluviin tehtäviin,

9) kiinteistötoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai arkkitehdin tutkinto sekä perehtyneisyyttä maankäyttöön ja kiinteistöhallintoon,

10) huonetilatoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tilanhankintatehtäviin,

11) yliarkkitehdiltä ja toimistoarkkitehdiltä arkkitehdin tutkinto tai toimistoarkkitehdiltä rakennusarkkitehdin tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

12) yli-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto,

13) ylitarkastajalta ja erikoistutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,

14) teknilliseltä tarkastajalta virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai virkaan soveltuva insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

15) sähkölaitoksen johtajalta virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja kauppa- ja teollisuusministeriön sähkötöiden johtamisesta antaman päätöksen (990/79) 3§:ssä tarkoitettu A-luokan pätevyystodistus,

16) asianvalvojalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyyttä tuomarin tehtäviin,

17) rakennuspäälliköltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto ja perehtyneisyyttä rakentamistoimialan tehtäviin tai virkaan soveltuva insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

18) kiinteistöpäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä kiinteistötoimialan tehtäviin,

19) rakennuslakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto,

20) sosiaalipäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä sosiaalitoimintaan ja työturvallisuuteen,

21) tiedotuspäälliköltä, koulutuspäälliköltä, aktuaarilta, kirjastonhoitajalta ja tutkimussihteeriltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,

22) laskentapäälliköltä, ylikamreerilta, taloustarkastajalta ja taloussuunnittelijalta ekonomin tutkinto tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallinnon tehtäviin,

23) hallintopäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotoimialan tehtäviin,

24) siivoustoimen tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva insinöörin tutkinto,

25) siivouspäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä siivoustoimialan tehtäviin tai virkaan soveltuva opistotason tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

26) apulaiskamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai merkonomin tutkinto ja tehtävien edellyttämää kokemusta laskentatoimesta,

27) tiedotusavustajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto,

28) notaarilta varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto,

29) yli-isännöitsijältä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto taikka virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

30) insinööriltä ja aluepäälliköltä virkaan soveltuva insinöörin tutkinto tai virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto ja toiminnassa osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

31) tarkastajalta virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto, taloushallintotehtävissä toimivalta tarkastajalta kuitenkin merkonomin tutkinto ja kokemusta kirjanpito- tai tarkastustehtävistä,

32) piirirakennusmestarilta, vanhemmalta toimistorakennusmestarilta, toimistorakennusmestarilta ja teknikolta virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto,

33) pääkirjanpitäjältä merkonomin tutkinto sekä kokemusta kirjanpidon ja laskentatoimen tehtävistä,

34) hankintatarkastajalta merkonomin tutkinto ja kokemusta hankinta-asioissa,

35) pääjohtajan sihteeriltä, osastosihteeriltä, toimistosihteeriltä, projektisihteeriltä, väestönsuojeluohjaajalta ja arkistoavustajalta soveltuva opistotason tutkinto tai virkaan liittyvissä tehtävissä osoitettu erityinen pätevyys ja ammattitaito,

36) palkkasihteeriltä merkonomin tutkinto sekä kokemusta palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtävistä sekä

37) kirjanpitäjältä merkonomin tutkinto tai kokemusta kirjanpidon ja laskentatoimen tehtävistä.

29 §

Apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, yliarkkitehdin, yli-insinöörin, kiinteistöpäällikön, ylitarkastajan, teknillisen tarkastajan, erikoistutkijan, toimistoarkkitehdin, asianvalvojan, rakennuslakimiehen, tiedotuspäällikön, koulutuspäällikön, sosiaalipäällikön, aktuaarin, tutkimussihteerin, kirjastonhoitajan ja arkistonhoitajan nimittää rakennushallitus.


37 §

Kehittämis- ja hankeosaston yliarkkitehdillä ja yli-insinöörillä on oikeus eri valtuutuksetta joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimissa, virastoissa, rakennuslautakunnissa ja toimituksissa edustaa rakennushallitusta rakennuslupaa ja muita rakennuslainsäädännön edellyttämiä lupia koskevissa asioissa.


44 §

Piirirakennustoimiston virkamiesten ikälisistä päättää piirirakennustoimisto.

45 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon aloittamiseksi voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.