563/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Laki valtion eläkelain 5 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 5§:n 8 momentti ja 7§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5§:n 8 momentti 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (902/79) ja 7§:n 1 momentti 9 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa (333/86), näin kuuluviksi:

5 §

Valtiovarainministeriö voi yksityistapauksissa valtion edun vaatiessa määrätä, että eläkeajaksi luetaan kokonaan tai osaksi aika 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen muussakin kuin 1 ja 5 momentissa mainitussa palveluksessa tai tehtävässä.

7 §

Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään kustakin palvelussuhteesta erikseen laskemalla enintään 4 viimeisestä kalenterivuodesta ennen palveluksen päättymistä jäljempänä sanotulla tavalla valittujen 2 kalenterivuoden aikana palveluksesta saatujen 16§:n mukaisesti tarkistettujen yhteenlaskettujen työansioiden keskimäärä kuukautta kohden. Jos palvelus on jatkunut useamman kuin 2 kalenterivuoden aikana, palveluksen alkamisvuotta ei oteta huomioon, ellei palvelus sanottuna kalenterivuotena ole jatkunut vähintään 6 kuukautta. Jos näin on valittavina 3 kalenterivuotta, jätetään niistä huomioon ottamatta se vuosi, jona työansioiden keskimäärä kuukautta kohden on pienin, ja jos valittavina on 4 kalenterivuotta, jätetään myös huomioon ottamatta se vuosi, jona työansioiden keskimäärä kuukautta kohden on suurin. Jos palvelus on jatkunut vain yhden kalenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena olevana palkkana käytetään työansioiden keskimäärää kuukautta kohden. Jos palvelus on jatkunut useamman kuin 4 kalenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään edellä sanotuin tavoin palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden 4 kalenterivuoden aikana saaduista työansioista, kuitenkin niin, että jos palvelus on päättynyt kalenterivuoden lopussa, otetaan päättymisvuosi huomioon. Milloin kysymys on työkyvyttömyyseläkkeestä, palveluksen katsotaan eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa päättyneen 9§:n 1 momentissa tarkoitetun työkyvyttömyyden alkamista edeltäneen kalenterikuukauden lopussa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Lain 7§:n 1 momenttia sovelletaan palvelukseen, joka päättyy 30 päivänä kesäkuuta 1989 tai sen jälkeen. Lain 7§:n 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 1994 alkavaan muuhun vanhuuseläkkeeseen kuin varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, vaan tähän sovelletaan aikaisempaa säännöstä.

Hallituksen esitys 48/89
Sosiaalivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 70/89

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.