535/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta

Työministerin esittelystä säädetään:

1 §
Tarkoitus

Merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön yleisen kehityksen sekä merenkulkijoiden työoloihin liittyvien erityiskysymysten käsittelyä varten on työministeriön yhteydessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä merimiesasiain neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata merenkulun työ- ja sosiaalilainsäädännön yleistä kehitystä ja kehittää tarpeellista yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muut työministeriön määräämät merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät; sekä

4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle ja työministeriölle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies.

Puheenjohtajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa työministeriötä, yhden jäsenen työsuojeluhallitusta, yhden merenkulkuhallitusta sekä neljän työnantaja- ja neljän työntekijäjäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4 §
Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään puolet jäsenistä sitä pyytää. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä, joista vähintään yksi on työnantajajäsen ja vähintään yksi työntekijäjäsen.

5 §
Jaostot

Neuvottelukunnan alaisina toimivat ILO-jaosto, laivatyösuojelujaosto sekä merenkulun terveysjaosto. ILO-jaosto käsittelee Kansainvälisen työjärjestön toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.

Laivatyösuojelujaosto käsittelee laivatyöturvallisuusasioita. Merenkulun terveysjaosto käsittelee merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen (476/80) 10§:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien myöntämisessä noudatettavia suuntaviivoja sekä muita mainitun asetuksen soveltamiseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Neuvottelukunta voi asettaa myös muita jaostoja.

Neuvottelukunta nimeää jaostoihin jäsenet ja puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi ja puheenjohtajaksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Merenkulun terveysjaostoon neuvottelukunta nimeää puheenjohtajan lääkintöhallituksen esityksestä sekä yhden merimiesten työterveyshuoltoon perehtyneen asiantuntijajäsenen työterveyslaitoksen esityksestä.

6 §
Viittaussäännös

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan merimiehen lääkärintarkastuksista 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetun asetuksen (476/80) 11§.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.