513/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun lain (677/82) 6§:n 2 ja 3 momentti, 12§:n 2 momentti ja 28§, näistä 6§:n 2 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa laissa (300/88), näin kuuluviksi:

6 §

Valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta huolehtivat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö kukin hallinnonalallaan alaistensa keskusvirastojen esityksestä sekä ympäristöministeriö. Lääninhallitukset avustavat ministeriöitä ja keskusvirastoja valtakunnallisen suunnitelman valmistelussa.

Maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön, sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen on viimeistään huhtikuun 30 päivänä toimitettava valtakunnallista suunnitelmaa koskeva esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle.

12 §

Lääninhallituksen on laadittava vahvistetuista toteuttamissuunnitelmista ja kunnalliskertomusten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista osista kunta- ja kuntainliittokohtaisesti esitetyt yhteenvedot. Ne on lähetettävä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, ympäristöministeriölle, sosiaalihallitukselle, lääkintöhallitukselle ja elinkeinohallitukselle sekä niille kunnille ja kuntainliitoille, joiden toteuttamissuunnitelmat lääninhallitus on vahvistanut.


28 §
Kaavojen vahvistaminen

Toteuttamissuunnitelma sekä kunnalliskertomukseen sisällytettävät tai siihen liitettävät selvitykset sekä valtionosuusselvitykset on laadittava tarkoitusta varten vahvistettujen kaavojen mukaan. Kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö hankittuaan sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön ja asianomaisten kunnallisten keskusjärjestöjen lausunnot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 2 luvun ja 28§:n säännöksiä sovelletaan tämän lain mukaisina kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1989 vuosia 1990-1994 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä vuosia 1990-1994 koskevia toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa.

Aikaisempien vuosien suunnitelmia vahvistettaessa tai muutettaessa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 248/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 35/88

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.