505/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 2§:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), näin kuuluviksi:

2 §

Mitä 1§:n 1 momentissa on säädetty, on myös voimassa:


2) suomalaisesta taloudellisesta yhdistyksestä ja suomalaisesta osuuskunnasta, jos oikeutta olla niiden jäsenenä ei ole rajoitettu niin kuin 3 b §:ssä säädetään, sekä suomalaisesta aatteellisesta yhdistyksestä, jos oikeudesta olla sen jäsenenä on sen sääntöihin otettu yhdistyslain (503/89) 10§:n 3 momentissa tarkoitettu määräys;


Taloudellisen yhdistyksen tai osuuskunnan säännöissä taikka osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevaa 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua rajoitusta tai kieltoa ei saa muuttaa tai poistaa ilman valtioneuvoston lupaa. Jos aatteellisella yhdistyksellä on sellaista omaisuutta, jonka osalta ulkomaalaisten oikeuksia on tässä laissa rajoitettu, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua määräystä ei saa ottaa sen sääntöihin ilman valtioneuvoston lupaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Mitä 2§:n 2 momentissa on säädetty tarvittavasta luvasta määräyksen ottamiseksi aatteellisen yhdistyksen sääntöihin, ei sovelleta yhdistykseen, jonka jäsenistä lain voimaan tullessa yli kolmasosa on ulkomaalaisia, ulkomaisia yhteisöjä tai säätiöitä taikka 2§:ssä tarkoitettuja suomalaisia yhteisöjä tai säätiöitä.

Hallituksen esitys 64/88
Lakivaliok. miet. 15/88
Suuren valiok. miet. 1/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.