495/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Arvopaperimarkkinalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala

Tämä laki koskee arvopaperien saattamista yleiseen liikkeeseen ja yleiseen liikkeeseen saatettujen arvopaperien vaihdantaa sekä julkista kaupankäyntiä arvopapereilla.

Tätä lakia sovelletaan todistukseen (arvopaperi), joka annetaan

1) osakkeesta tai muusta osuudesta yhteisön omaan pääomaan tai siihen liittyvästä osinko-, korko- tai merkintäoikeudesta;

2) osuudesta joukkovelkakirjalainaan tai siihen rinnastuvasta velallisen sitoumuksesta, joka on tarkoitettu yleiseen liikkeeseen saatettavaksi useiden samansisältöisten sitoumusten kanssa, taikka sanottuun osuuteen tai sitoumukseen liittyvästä korko- tai tuotto-oikeudesta;

3) 1 ja 2 kohdissa mainittujen oikeuksien yhdistelmästä; sekä

4) sijoitusrahasto-osuudesta.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta osakkeeseen tai muuhun arvopaperiin, joka yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä huoneistoa tai kiinteistöä taikka kiinteistön osaa.

Määritelmät

Arvopaperilla käydään julkisesti kauppaa, jos

1) arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä (pörssiarvopaperi);

2) arvopaperinvälittäjä (kurssivälittäjä) on liikkeeseenlaskijan kanssa tekemänsä sopimuksen (kurssivälityssopimus) nojalla sitoutunut muualla kuin arvopaperipörssissä jatkuvasti antamaan arvopaperia (sopimusmarkkina-arvopaperi) koskevan sitovan osto- ja myyntitarjouksen; tai

3) muu kuin 1 tai 2 kohdassa mainittu arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperinvälittäjän tai arvopaperinvälittäjien yhteisön järjestämässä menettelyssä julkistettujen sitovien osto- ja myyntitarjousten perusteella (markkina-arvopaperi).

Arvopaperipörssillä tarkoitetaan yhteisöä, joka arvopaperin liikkeeseenlaskijan hakemuksesta ottaa kaupankäynnin kohteeksi arvopapereita ja jossa kaupankäynti perustuu huutokauppamenettelyssä tai siihen rinnastuvassa menettelyssä annettuihin sitoviin osto- ja myyntitarjouksiin sekä tehtyjen kauppojen määrien ja hintojen julkistamiseen (arvopaperipörssitoiminta).

Pörssiyhtiö on yhtiö, jonka osakkeella tai osakkeeseen osakeyhtiölain (734/78) mukaan oikeuttavalla arvopaperilla voidaan käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Sopimusmarkkinayhtiö on yhtiö, jonka osakkeesta tai osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavasta arvopaperista on tehty kurssivälityssopimus.

Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain (499/89) 4§:ssä mainittua arvopaperinvälitysliikettä ja pankkia. Pörssivälittäjällä tarkoitetaan arvopaperinvälittäjää, jolla on oikeus käydä kauppaa arvopaperipörssissä.

Meklarilla tarkoitetaan henkilöä, joka käy arvopaperinvälittäjän edustajana kauppaa arvopapereilla. Pörssimeklarilla tarkoitetaan henkilöä, joka pörssivälittäjän edustajana käy kauppaa arvopaperipörssissä.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

Arvopaperien markkinointi

Arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Tiedonantovelvollisuus arvopaperien liikkeeseen laskemisen yhteydessä

Joka laskee yleiseen liikkeeseen arvopaperin tai huolehtii toimeksiannon nojalla arvopaperin liikkeeseenlaskusta, on velvollinen pitämään merkitsijöiden saatavilla riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista ja julkistamaan arvopaperin merkintäpaikan.

Osakeantia sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainan liikkeeseen laskemista koskeva tiedonantovelvollisuus

Osakeyhtiön tai sen perustajien on laadittava esite (tarjousesite), milloin yleisön merkittäväksi tarjotaan yhtiön osakkeita tai osakkeeseen oikeuttavia vaihto- tai optiovelkakirjoja. Tarjousesite on laadittava myös, milloin joku osakeyhtiön tai sen perustajien kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla on merkinnyt osan yhtiön osakkeista tai vaihto- tai optiovelkakirjoista tarjotakseen niitä yleisölle.

Tarjousesite on pidettävä saatavilla merkintäpaikoissa ennen merkinnän aloittamista. Siinä on oltava:

1) selvitys merkinnän ehdoista ja merkintä-ajasta;

2) tieto siitä, miten menetellään, jos osakkeita tai lainaa jää merkitsemättä tai merkitään yli tarjotun määrän;

3) tieto osakkeiden tai lainan merkitsemisestä mahdollisesti saadusta sitoumuksesta;

4) yhtiön viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase osakeyhtiölain 11 luvun 7 ja 8§:ssä ja kirjanpitolain (655/73) 21§:ssä mainittuine tietoineen;

5) tiedot viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta tuloksesta ennen varauksia ja veroja sekä tulokseen mahdollisesti vaikuttaneista poikkeuksellisista seikoista;

6) tiedot yhtiön osakepääomasta sekä osakelajeista ja niiden jakautumisesta;

7) tieto kymmenestä yhtiön osakkeiden äänimäärästä eniten omistavasta osakkeenomistajasta ja lisäksi jokaisesta osakkeenomistajasta, jonka osuus ylittää viisi sadasosaa yhtiön osakkeiden äänimäärästä;

8) yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan yhteenlaskettu omistusosuus ja yhteenlaskettu ääniosuus;

9) tiedot yhtiön liikkeeseen laskemista vaihtovelkakirja- ja optiolainoista sekä osakkeista ja ääniosuudesta, joka niiden nojalla voidaan saada; sekä

10) osakeantioikaistut tiedot osakkeiden kurssin kehityksestä ja osakekohtaisesta tuloksesta, osingosta ja omasta pääomasta viideltä edelliseltä toimintavuodelta ottaen huomioon myös 9 kohdassa tarkoitetut sitoumukset.

Tarjousesitteessä on oltava yhtiön hallituksen ilmoitus niistä yhtiötä koskevista viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön tuloksen muodostumiseen ja osakkeen hintaan. Tarjousesitteessä on oltava yhtiön tilintarkastajien lausunto esitteen sisällöstä.

Pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön on laadittava tarjousesite pankkitarkastusviraston antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja esitteessä on oltava pankkitarkastusviraston antamien ohjeiden mukaan laadittu tiivistelmä. Tarjousesite on ennen merkinnän aloittamista toimitettava pankkitarkastusvirastolle. Ennen merkinnän aloittamista pörssiyhtiön on toimitettava tarjousesite asianomaiselle arvopaperipörssille ja sopimusmarkkinayhtiön asianomaiselle kurssivälittäjälle.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 3-5§:ssä säädetystä velvollisuudesta.

Arvopaperin arvoon vaikuttavat tiedot

Pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava kaikki sellaiset päätöksensä sekä yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon.

Asianomaisen arvopaperipörssin ja kurssivälittäjän on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava 1 momentissa tarkoitetut seikat, jotka ovat tulleet sen tietoon ja joita yhtiö ei ole asianmukaisesti julkistanut.

Arvopaperinvälittäjä tai arvopaperinvälittäjien yhteisö, joka huolehtii osakkeella käytävästä julkisesta kaupasta, on velvollinen julkistamaan tietoonsa tulleet olennaisesti osakkeen arvoon vaikuttavat seikat, joita ei muuten ole julkistettu.

Pankkitarkastusvirasto voi yhtiön hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1-3 momentissa mainitusta velvollisuudesta, jos julkistamisesta olisi yhtiölle olennaista haittaa. Poikkeusta on haettava viimeistään välittömästi 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden synnyttyä. Pankkitarkastusviraston on välittömästi ilmoitettava yhtiön hakemuksesta 2-3 momentissa mainitulle ilmoitusvelvolliselle.

Mikäli pörssiyhtiöstä tai sopimusmarkkinayhtiöstä tulee tytäryhtiö, konsernin emoyhtiö on velvollinen viipymättä julkistamaan konsernisuhteen syntymisen ja tiedottamaan, miten konsernisuhteen syntyminen tulee vaikuttamaan pörssiyhtiön tai sopimusmarkkinayhtiön ja sen osakkeenomistajien asemaan.

Osakkeenomistajan on viipymättä julkistettava osuutensa pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön osakkeiden äänimäärästä, kun se ylittää yhden kymmenesosan, yhden viidesosan, yhden kolmasosan, puolet tai kaksi kolmasosaa. Samoin on julkistettava osuuden väheneminen alle sanottujen ääniosuuksien. Ääniosuutta laskettaessa osakkeenomistajalla olevaan äänimäärään luetaan sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön äänimäärä, osakkeenomistajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön eläkesäätiön tai eläkekassan äänimäärä sekä äänimäärä, jonka käytöstä osakkeenomistaja voi päättää kolmannen kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla tai muutoin. Muutoksesta on erikseen ilmoitettava asianomaiselle arvopaperipörssille ja kurssivälittäjälle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut julkistaminen ja ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun osakkeenomistaja tai siihen 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva yhtiö, eläkesäätiö tai eläkekassa on osapuolena pörssiosakkeen tai sopimusmarkkinaosakkeen omistusoikeuden siirtymistä koskevassa sopimuksessa, joka toteutuessaan johtaa 1 momentissa mainitun ääniosuuden ylittymiseen.

3 luku

Julkinen kaupankäynti arvopapereilla

Lupa arvopaperipörssitoimintaan

Arvopaperipörssitoimintaa ei saa harjoittaa ilman valtiovarainministeriön lupaa.

Lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen on myönnettävä suomalaiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle, jonka taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle arvopaperipörssille asetetut vaatimukset ja jonka toiminnan järjestäminen sekä toiminnassa noudatettavat säännöt tarjoavat riittävän suojan sijoittajille, jollei toiminnan aloittaminen ole yleisen edun vastaista.

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa arvopaperipörssin toimiluvan, jos toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai asetuksia tai viranomaisten niiden nojalla antamia määräyksiä tai arvopaperipörssin ohjesääntöä taikka jos luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.

Arvopaperipörssin toiminta

Arvopaperipörssi saa arvopaperipörssitoiminnan lisäksi tarjota arvopaperien vaihdantaan ja säilytykseen liittyviä selvitys-, tietojenkäsittely- ja kaupanvastuun takauspalveluja sekä arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen liittyviä koulutus- ja tiedotuspalveluja. Arvopaperipörssi saa lisäksi, sen mukaan kuin siitä on säädetty kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/88 ), harjoittaa optioyhteisön toimintaa.

Arvopaperipörssi ei saa harjoittaa muuta kuin 1 momentissa mainittua toimintaa.

Arvopaperipörssin ohjesääntö

Arvopaperipörssillä on oltava ohjesääntö, joka sisältää tätä lakia täydentävät määräykset pörssiarvopaperien vaihdannassa noudatettavasta menettelystä, arvopaperin ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi (pörssilistalle) ja arvopaperipörssissä toimivien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä siitä, miten ja milloin kaupankäynti arvopaperipörssissä tapahtuu.

Arvopaperipörssin ohjesäännön vahvistaa valtiovarainministeriö.

Arvopaperipörssin toiminnan keskeyttäminen

Valtiovarainministeriö voi määrätä arvopaperipörssin toiminnan keskeytettäväksi määräajaksi tai toistaiseksi, jos arvopaperipörssi on toiminut vastoin lakia tai asetuksia tai viranomaisten niiden nojalla antamia määräyksiä tai arvopaperipörssin ohjesääntöä taikka jos arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien vaihdanta on häiriintynyt siten, että arvopaperipörssin toiminnan jatkamisesta aiheutuu vakavaa uhkaa sijoittajille tai arvopaperimarkkinoiden toiminnalle.

Arvopaperipörssin hallitus voi erityisestä syystä keskeyttää pörssin toiminnan enintään viikon ajaksi silloin, kun toiminnan jatkaminen olisi vastoin sijoittajien etua. Keskeytyksestä ja toiminnan aloittamisesta on välittömästi ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle.

Arvopaperipörssin johto

Arvopaperipörssin hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi mitä sen tehtävistä on muutoin säädetty ja määrätty:

1) päättää arvopaperin ottamisesta pörssilistalle ja sillä käytävän kaupan lopettamisesta;

2) myöntää ja peruuttaa pörssivälittäjän oikeudet;

3) myöntää ja peruuttaa pörssimeklarin oikeudet;

4) myöntää ja peruuttaa muiden arvopaperipörssissä toimivien oikeudet;

5) valvoa arvopaperipörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, arvopaperipörssin ohjesäännön ja hyvän tavan noudattamista arvopaperipörssin piirissä;

6) huolehtia niiden tietojen saattamisesta julkisuuteen, jotka arvopaperipörssin on tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten taikka arvopaperipörssin ohjesäännön mukaan julkistettava;

7) saattaa pankkitarkastusviraston tietoon menettely, joka ilmeisesti on vastoin arvopaperipörssin toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä; sekä

8) ilmoittaa pankkitarkastusvirastolle 1-4 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään.

Jos arvopaperipörssillä on hallintoneuvosto, edellä 1 momentin 2 ja 4 kohdassa mainituista oikeuksista päättäminen ja niistä ilmoittaminen 1 momentin 8 kohdan mukaisesti voidaan arvopaperipörssin yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä siirtää hallintoneuvostolle.

Arvopaperipörssillä on oltava toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan on sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään on muutoin säädetty ja määrätty, huolehdittava arvopaperilla käytävän kaupan keskeyttämisestä arvopaperipörssissä, milloin siihen antaa aihetta arvopaperipörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, arvopaperipörssin ohjesäännön tai hyvän tavan vastainen menettely taikka muu arvopaperin hinnanmuodostumiseen olennaisesti vaikuttava seikka.

Vaikutusvaltarajoitus

Arvopaperipörssin kokouksessa ei kukaan saa äänestää yli yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä ja niiden eläkesäätiöitä ja eläkekassoja pidetään äänestysrajoitusta sovellettaessa yhtenä kokonaisuutena.

Milloin kokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on se, että määräenemmistö äänistä on annettu päätöksen puolesta, luetaan määräenemmistö 1 momentin mukaan lasketuista äänistä.

Pörssivälittäjä

Arvopaperipörssi saa hyväksyä pörssivälittäjäksi arvopaperinvälittäjän, joka täyttää arvopaperipörssin ohjesäännössä pörssivälittäjälle asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta koskevat vaatimukset eikä ole toiseen pörssivälittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa taloudellisessa riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa arvopaperipörssitoiminnan luotettavuuden.

Pörssiosakkeet
10§

Arvopaperipörssi saa asianomaisen osakeyhtiön hakemuksesta ottaa pörssilistalle suomalaisen tai ulkomaisen osakeyhtiön osakkeen, joka ei ole pörssilistalla toisessa suomalaisessa arvopaperipörssissä ja josta ei ole voimassa kurssivälityssopimusta Suomessa toimivan arvopaperinvälittäjän kanssa.

Ulkomaisen osakeyhtiön osake tai siihen kohdistuva talletustodistus voidaan ottaa pörssilistalle vain, jos osake on julkisen kaupankäynnin kohteena ulkomaan viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä tai siihen rinnastuvassa vaihdantajärjestelmässä.

Pörssilistalle otettavalla osakelajilla tulee olla vähintään 500 omistajaa.

Pörssilistalle otettavan suomalaisen yhtiön osakkeen tulee olla vapaasti luovutettavissa. Luovutusrajoituksena ei kuitenkaan pidetä Suomen lainsäädäntöön perustuvaa yhtiöjärjestyksen määräystä, joka rajoittaa ulkomaalaisen taikka ulkomaisen tai ulkomaiseen rinnastettavan suomalaisen yhteisön oikeutta omistaa suomalaisen yhtiön osakkeita.

Ennen osakkeen ottamista pörssilistalle osakeyhtiön on sitouduttava noudattamaan arvopaperipörssin ohjesääntöä.

Yhtiöllä on oikeus saada kaupankäynti liikkeeseen laskemallaan osakkeella arvopaperipörssissä lopetettavaksi, vain jos osake otetaan välittömästi pörssilistalle toisessa suomalaisessa arvopaperipörssissä.

Yleiseen liikkeeseen saatetut velkakirjat
11§

Arvopaperipörssi saa liikkeeseenlaskijan hakemuksesta ottaa pörssilistalle joukkovelkakirjan tai muun yleiseen liikkeeseen saatetun velkakirjan. Tuolloin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 10§:n 2 sekä 4-6 momentissa on säädetty. Osakkeeseen oikeuttavan velkakirjan osalta on lisäksi sovellettava, mitä 10§:n 1 momentissa on säädetty.

Kurssivälityssopimus
12§

Kurssivälityssopimuksen on tarjottava riittävä suoja sijoittajille.

Kurssivälityssopimukselle ja sen muutoksille on saatava pankkitarkastusviraston hyväksyminen ennen sopimukseen perustuvan kaupankäynnin aloittamista tai jatkamista.

Jos sopimusmarkkina-arvopaperi kuuluu 13§:ssä tarkoitetun sopimusmarkkinatoiminnan piiriin, siitä on mainittava kurssivälityssopimuksessa. Tällöin kurssivälityssopimuksen lainmukaisuutta on arvioitava ottaen huomioon tuossa toiminnassa noudatettavat säännöt ja ohjeet.

Sopimusmarkkinatoiminta ja muu julkinen kaupankäynti arvopaperilla
13§

Vain arvopaperinvälittäjä tai arvopaperinvälittäjien yhteisö saa järjestää menettelyn, jossa huutokauppamenettelyssä tai siihen rinnastuvassa menettelyssä julkistettujen sitovien osto- ja myyntitarjousten perusteella käydään kauppaa sopimusmarkkina-arvopaperilla (sopimusmarkkinatoiminta) tai muulla arvopaperilla (muu julkinen kaupankäynti). Muun julkisen kaupankäynnin kohteena saa olla vain markkina-arvopaperi.

Sopimusmarkkinatoimintaa ja muuta julkista kaupankäyntiä sekä kaupankäyntiä koskevien tietojen julkistamista varten on laadittava tarpeelliset säännöt ja ohjeet, joiden on tarjottava riittävä suoja sijoittajille ja edellytykset luotettavalle julkiselle kaupankäynnille. Säännöt ja ohjeet sekä niihin tehdyt muutokset on annettava pankkitarkastusviraston vahvistettavaksi. Kaupankäyntiä ei saa aloittaa eikä sääntöihin ja ohjeisiin tehtyjä muutoksia soveltaa ennen kuin pankkitarkastusvirasto on ne vahvistanut.

Arvopaperinvälittäjän tai arvopaperinvälittäjien yhteisön on ilmoitettava viivytyksettä pankkitarkastusvirastolle kaupankäynnin aloittamisesta sopimusmarkkina-arvopaperilla samoin kuin sen keskeyttämisestä ja lopettamisesta. Markkina-arvopaperilla käytävän kaupan aloittamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta arvopaperinvälittäjän tai arvopaperinvälittäjien yhteisön on ilmoitettava viivytyksettä pankkitarkastusvirastolle ja arvopaperin liikkeeseenlaskijalle.

Pankkitarkastusvirasto voi määrätä sopimusmarkkinatoiminnan tai muun julkisen kaupankäynnin keskeytettäväksi, jos kurssivälityssopimusta tai 2 momentissa tarkoitettuja sääntöjä tai ohjeita ei noudateta taikka jos toiminnan jatkamisesta aiheutuu vakavaa uhkaa sijoittajille.

4 luku

Arvopaperikauppa ja arvopaperinvälitys

Hyvä tapa arvopaperikaupassa ja arvopaperinvälityksessä

Arvopaperien kaupassa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä.

Arvopaperinvälittäjä ei saa käyttää arvopaperinvälitystä koskevassa sopimuksessa hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa.

Arvopaperinvälittäjän toiminta

Arvopaperinvälittäjä ei saa tehdä sisäistä kauppaa tai toisen kanssa sopimusta taikka muuten yksissä tuumin päätöstä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa sellaisen arvopaperin hintatasoon, jolla käydään kauppaa julkisesti.

Arvopaperinvälittäjän on hoidettava toimeksiannot huolellisesti asiakkaan eduksi ilman aiheetonta viivytystä.

Arvopaperinvälittäjän on annettava asiakkaalle toimeksiannon kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta asiakkaan ratkaisuun toimeksiannon antamisessa tai kaupan päättämisessä, jollei se toimeksiannon luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ole ilmeisen tarpeetonta. Arvopaperinvälittäjä ei kuitenkaan ole velvollinen tiedottamaan seikoista, jotka ovat liikkeeseenlaskijan tai jonkun muun liike- tai ammattisalaisuuksia, eikä seikoista, jotka koskevat henkilön taloudellista asemaa tai muuta yksityistä olosuhdetta taikka liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa ja jotka arvopaperinvälittäjän on lain nojalla pidettävä salassa.

Arvopaperinvälittäjän on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti. Arvopaperinvälittäjä ei saa antaa toisen asiakkaan tai arvopaperin liikkeeseenlaskijan edun vaikuttaa asiakkaalle antamaansa ohjeeseen tai neuvoon taikka toimeksiannon suorittamistapaan.

Samaa arvopaperia koskevat myynti- tai ostotoimeksiannot on hoidettava niiden saapumisjärjestyksessä, mikäli se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannossa tarkoitettu arvopaperimäärä ja asiakkaan määräämät hintarajat.

Arvopaperinvälittäjä ei saa pantata tai omaan lukuunsa luovuttaa asiakkaalle kuuluvaa arvopaperia.

Arvopaperinvälittäjä ei saa olla kaupassa välitystoimeksiannon antaneen asiakkaansa vastapuolena, ellei asiakas ole antanut siihen suostumustaan. Tällainen kauppa saadaan tehdä asiakkaan kannalta edullisimpaan hintaan, josta kaupantekopäivänä on tehty tarjous arvopaperipörssissä, taikka asiakkaan erikseen vahvistamaan hintaan.

Pörssivälittäjän on hoidettava pörssiarvopapereita koskevat toimeksiantonsa arvopaperipörssin välityksellä, jollei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu tai asiakkaan etu muuta vaadi.

Pörssivälittäjä ei saa antaa toiselle pörssivälittäjälle toimeksiantoa omaan lukuunsa suoritettavasta sellaisen pörssiarvopaperin kaupasta, joka on pörssilistalla siinä arvopaperipörssissä, jossa ensiksi mainittu on pörssivälittäjänä.

Pörssiarvopapereita koskevien kauppojen ilmoittaminen

Pörssivälittäjän on ilmoitettava asianomaiselle arvopaperipörssille kaikki pörssiosakkeilla tai niihin oikeuttavilla pörssiarvopapereilla tehdyt kaupat, joiden osapuolena on omaan lukuunsa pörssivälittäjä tai pörssivälittäjän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö tai näiden eläkesäätiö tai eläkekassa.

Pörssivälittäjän on ilmoitettava asianomaiselle arvopaperipörssille kaikki ne kaupat 1 momentissa tarkoitetuilla pörssiarvopapereilla, jotka se on tehnyt välittäjänä muualla kuin arvopaperipörssissä.

Pörssivälittäjän on myös ilmoitettava asianomaiselle arvopaperipörssille kaikki ne sopimukset, jotka se on solminut omaan lukuunsa taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön ja näiden eläkesäätiön tai eläkekassan lukuun ja joiden ehdot rajoittavat 1 momentissa tarkoitettujen pörssiarvopapereiden luovuttamista tai niihin perustuvan äänivallan käyttämistä.

Arvopaperipörssin on pankkitarkastusviraston antamien ohjeiden mukaisesti julkistettava tämän pykälän nojalla ilmoitetut seikat.

Pankkitarkastusvirasto voi määrätä, että pörssivälittäjien ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja pörssiarvopapereita.

Ilmoitus 7§:n 1 momentissa tarkoitetuista arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista on tehtävä kauppoja seuraavan viikon kuluessa. Ilmoituksesta on käytävä ilmi asianomaisten omistuksessa ilmoitettavan viikon alussa ollut arvopaperien määrä, niiden määrä kunkin pörssipäivän päättyessä ja määrä viikon lopussa lajeittain eriteltynä. Pörssin ulkopuolella tehdyt 7§:n 1 momentissa tarkoitetut kaupat on ilmoitettava heti ja viimeistään ennen seuraavan pörssipäivän alkua. Ilmoituksesta on käytävä ilmi arvopaperimäärät ja hinnat lajeittain eriteltyinä. Edellä 7§:n 2 momentissa tarkoitetuista kaupoista on ilmoitettava kaupan kohteina olleiden arvopaperien määrä ja hinta heti ja viimeistään ennen seuraavan pörssipäivän alkua. Edellä 7§:n 3 momentissa mainitut sopimukset on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään ennen seuraavan pörssipäivän alkua.

Meklarin toiminta

Mitä tässä luvussa on säädetty arvopaperinvälittäjästä ja pörssivälittäjästä, koskee soveltuvin osin myös meklaria ja pörssimeklaria. Pörssimeklarin omaan lukuunsa tekemien kauppojen osalta noudatetaan kuitenkin arvopaperipörssin määräämää menettelyä.

Pörssimeklari ei ilman arvopaperipörssin hallituksen lupaa saa harjoittaa arvopaperikauppa- tai arvopaperinvälitysliikettä taikka olla osakkaana, jäsenenä tai yhtiömiehenä muussa pörssiarvopaperien kauppaa tai välitystä harjoittavassa yhteisössä kuin pörssiyhtiössä ja siinä pörssivälittäjäyhteisössä, jota hän edustaa.

Kaupankäyntirajoitus
10§

Meklari saa hankkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita omaan lukuunsa vain pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Sijoitus on pitkäaikainen, kun arvopaperin hankinnan ja vastikkeellisen luovutuksen ja vastaavasti vastikkeellisen luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähintään kuusi kuukautta. Omistamiinsa arvopapereihin kuuluvia merkintäoikeuksia meklari saa kuitenkin käyttää sekä luovuttaa niitä vastiketta vastaan silloin, kun merkintäoikeuden käyttäminen edellyttäisi maksun suorittamista.

Mitä tässä luvussa on säädetty meklarista, koskee soveltuvin osin myös arvopaperinvälittäjän palveluksessa olevaa henkilöä, jonka tehtävänä on julkisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita koskevien toimeksiantojen käsittely tai näitä arvopapereita koskeva sijoitustutkimus, arvopaperien liikkeeseenlaskun järjestämiseen liittyvät palvelut tai omaisuuden hoito, sekä arvopaperinvälittäjään 5 luvun 2§:n 1 momentissa mainitussa suhteessa olevaa henkilöä.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kaupankäyntirajoituksesta.

5 luku

Sisäpiiriä koskevat säännökset

Luottamuksellisen yritystiedon väärinkäytön kielto

Joka asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla on saanut tietää julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa koskevan julkistamattoman seikan, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon, ei saa käyttää tietoa hyväksi hankkiakseen itselleen tai toiselle aineellista etua luovuttamalla tai hankkimalla omaan tai toisen lukuun arvopaperin tai suoraan tai välillisesti neuvomalla toista niiden kaupassa. Mitä edellä on säädetty, koskee myös henkilöä, jonka on syytä epäillä, että tieto on ilmaistu tai paljastettu luvattomasti tai vahingossa.

Sisäpiirin kaupankäyntirajoitus

Pörssiyhtiön tai sopimusmarkkinayhtiön

1) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen,

2) toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, sekä

3) tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön sellainen toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta,

saa hankkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiön osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita vain 4 luvun 10§:ssä tarkoitetulla tavalla pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kaupankäyntirajoitus koskee myös sellaista yhteisöä, jossa 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä tai toisen 1 momentissa tarkoitetun henkilön tai tämän perheenjäsenten kanssa on määräysvalta.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kaupankäyntirajoituksesta.

Sisäpiirin omistuksen ilmoittaminen

Edellä 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön on tehtävään tullessaan ilmoitettava yhtiölle omistuksessaan olevat yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeet sekä tehtävässä ollessaan osakkeiden omistuksessa tapahtuvat muutokset.

Edellä 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava yhtiölle holhouksessaan oleva henkilö ja 2§:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisö sekä muu sellainen yhteisö ja säätiö, jossa hänellä on huomattava vaikutusvalta. Henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huomattava vaikutusvalta, jos hän on siinä 2§:n 1 momentissa mainitussa tai siihen rinnastuvassa asemassa tai jos hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun henkilö otti vastaan 2§:n 1 momentissa mainitun tehtävän taikka ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva omistus lisääntyi tai väheni pankkitarkastusviraston vahvistamalla määrällä taikka kun edellä 2 momentin tarkoittamissa olosuhteissa tapahtui muutos.

Arvopaperipörssiin ja pörssivälittäjään 2 §:n 1 momentissa mainitussa suhteessa olevan henkilön, pörssimeklarin ja pörssivälittäjän palveluksessa olevan henkilön, jonka tehtävänä on pörssiosakkeita koskevien toimeksiantojen käsittely, sekä pörssin toimihenkilön on ilmoitettava asianomaiselle arvopaperipörssille pörssiyhtiöissä tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvssa yhtiöissä omistamansa osakkeet ja niiden omistuksessa tapahtuvat muutokset. Hänen on myös tehtävä arvopaperipörssille 3 §:n 2 momentissa mainitut ilmoitukset.

Kurssivälittäjään 2§:n 1 momentissa mainitussa suhteessa olevan henkilön, kurssivälittäjää edustavan meklarin ja kurssivälittäjän palveluksessa olevan henkilön, jonka tehtävänä on sopimusmarkkinaosakkeita koskevien toimeksiantojen käsittely, on ilmoitettava asianomaiselle kurssivälittäjälle sopimusmarkkinayhtiössä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä omistamansa osakkeet ja niiden omistuksessa tapahtuvat muutokset. Hänen on myös tehtävä arvopaperipörssille 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut ilmoitukset.

Mitä 3§:n 3 momentissa on säädetty, sovelletaan tässä pykälässä tarkoitettuun ilmoitusvelvollisuuteen.

Sisäpiirin omistusta koskeva rekisteri

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla hänen omistamansa osakkeet sekä eriteltynä viimeisen kahdentoista kuukauden aikana omistuksessa tapahtuneet muutokset. Rekisterissä on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla tiedot 3 §:n 2 momentissa maintusta henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä.

Jokaisella on oikeus tutustua tässä pykälässä tarkoitettuihin rekistereihin ja saada kulujen korvaamista vastaan niistä otteita ja jäljennöksiä.

6 luku

Julkinen ostotarjous ja lunastusvelvollisuus

Julkinen ostotarjous
1 §

Joka julkisesti tarjoutuu ostamaan pörssiyhtiön tai sopimusmarkkinayhtiön osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, ei saa asettaa tarjouksen tarkoittamien arvopaperien omistajia eriarvoiseen asemaan.

Tarjouksessa on mainittava tarjouksen tarkoittama arvopaperimäärä, tarjouksen voimassaoloaika, tarjoushinta ja maksuaika ja -paikka sekä annettava olennaiset ja riitävät tiedot tarjouksen edullisuuden arvioimiseksi. Tarjouksesta om myös käytävä ilmi, miten menetellään, jos hyväksyvät vastaukset kattavat tarjouksen tarkoittamaa määrää suuremman määrän arvopapereita.

Tarjousajan päätyttyä tarjouksen tekijän on viipymättä julkistettava sen omistus- ja äänioikeus tarjouksen kohteena olevassa yhtiössä, joka hänen on mahdollista saavuttaa hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit ottaen huomioon hänen muutoin hankkimansa ja aiemmin omistamansa arvopaperit. Ilmoitus saavutettavasta omistus- ja ääniosuudesta on tehtävä viipymättä myös asianomaiselle arvopaperipörssille tai kurssivälittäjälle.

Jos ostotarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- tai äänimääräosuuden saavuttaminen, tarjouksen hyväksyneellä on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä vetäytyä kaupasta, ellei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuorokauden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen. Tarjouksen hyväksyneen on kuukauden kuluessa 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen julkistamisesta ilmoitettava tarjouksen tekijälle, haluaako hän vetäytyä kaupasta vai vaatia tarjouksen tekijältä tässä momentissa tarkoitetun sitoumuksen uhalla, että alkuperäisen tarjouksen hyväksyminen muuten sitoo häntä.

Lunastusvelvollisuus
2 §

Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kahden kolmasosan pörssiyhtiön tai sopimusmarkkinayhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tarjouduttava lunastamaan loputkin osakkeista käyvästä hinnasta. Käypänä hintana on pidettävä lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltävän kahden kuukauden aikana julkisessa kaupankäynnissä osakkeesta maksettujen hintojen keskiarvoa, jollei olosuhteista muuta johdu.

Lunastusvelvollisen on julkistettava lunastustilanteen syntyminen välittömästi ja tehtävä kuukauden kuluessa julkistamisesta lunastustarjous, jonka mukaisen lunastusajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Lunastusmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa lunastustarjouksen tekemisestä.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua lunastusvelvollisuuden perustavaa osuutta, luetaan lunastusvelvollisen osuuteen sen kanssa samaan konserniin kuuluvan osakeyhtiön sekä lunastusvelvollisen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön eläkesäätiön tai eläkekassan omistamat osakkeet ja osakkeet, jotka lunastusvelvollinen omsitaa yhdessä toisen kanssa. Kysymyksen siitä, mikä konserniin kuluvista yhtiöistä on lunastusvelvollinen, ratkaisee epäselvässä tapauksessa pankkitarkastusvirasto emoyhtiötä kuultuaan.

Pankkitarkastusvirasto voi hakemuksesta myöntää osakkeenomistajille määräajaksi vapautuksen 1 momentissa mainitusta velvollisuudesta, mikäli osakkeenomistajan omistus pörssiyhtiössä tai sopimusmarkkinayhtiössä on tarkoitettu väliaikaiseksi eikä tarkoituksena ole määräävän vallan käyttö yhtiössä.

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

Valvontaviranomainen
1 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten niiden nojalla antamien määräysten sekä arvopapereilla käytävää julkista kauppaa koskevien ohjesääntöjen, sääntöjen, ohjeiden ja sopimusehtojen noudattamista valvoo pankkitarkastusvirasto.

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus saada pörssiyhtiöltä ja sopimusmarkkinayhtiöltä, 5 luvun 3 ja 4 §:ssä tarkoitetulta ilmoitusvelvolliselta, yhteisöltä, säätiöltä sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuilta ostotarjouksen tekijältä ja lunastusvelvolliselta valvonnan edellyttämät tiedot sekä saada näiltä jäljennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan asiakirjoista. Pankkitarkastusvirastolla on lisäksi oikeus suorittaa valvonnan kannalta välttämätön tarkastus edellä mainituissa lainkohdissa tarkoiteuujen yhteisöjen ja säätiöiden luona.

Pankkitarkastusvirasto voi asettaa 5 luvun 3 ja 4:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisen ja tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiedonanto- ja asiakirjanesittämisvelvolliseuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi asianomaisen kotipaikan lääninhallitus.

Markkinoinnin ja sopimusehtojen säätely
2 §

Sitä, joka elinkeinotoiminnassa markkinoi tai hankkii arvopapereita, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 2 luvun 1 §:n vastaista menettelyä. Arvopaperinvälittäjää voidaan kieltää jatkamasta 4 luvun 1 tai 2 §:n vastaisen sopimusehdon käyttämistä tai uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastuvan sopimusehdon käyttämistä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Kiellon, jota 1 momentissa tarkoitetaan, määrää markkinatuomioistuin. Markkinatuomioistuin voi myös antaa kiellon väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Määrätessään 1 momentissa tarkoitetun kiellon markkinatuomioistuin voi velvoittaa 2 luvun 1 §:n vastaisen menettelyn oikaistavaksi, jos sitä sijoittajille aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena, Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Vaitiolovelvollisuus
3 §

Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan tai arvopaperipörssin, arvopaperinvälittäjän tai 3 luvun 13 §:ssä tarkoitetun arvopaperinvälittäjien yhteisön toimielimen jäsenenä tai varajäsenenä tai toimihenkilönä on saanut tietää arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai muun henkilön taloudellista asemaa tai yksityistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman seikan tahi liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi, mikäli sitä ei ole säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi tai ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen ilmaisemiseen.

Pankkitarkastusviraston oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle säädetään pankkitarkastuslain 17 §:ssä.

8 luku

Rangaistussäännökset

Luottamuksellisen yritystiedon väärinkäyttö
1 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 5 luvun 1 §:ää, om tuomittava luottamuksellisen yritystiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka muuten kuin 1 momentissa mainitulla tavalla rikkoo 5 luvun 1 §:ää, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, luottamuksellisen yritystiedon luvattomasta hyväksikäytöstä sakkoon.

Arvopaperimarkkinarikos
2 §

Joka tahallaan tai törkestä huolimattomuudesta

1) markkinoi tai hankkii arvopapereita antamalla 2 luvun 1 §:ssä mainitun tiedon,

2) sisällyttää totuudenvastaisen tiedon 2 luvun 3-5 §:ssä tarkoitettuun tarjousesitteeseen,

3) harjoittaa julkista kaupankäyntiä arvopapereilla vastoin 3 luvun 1 §:ää, 5 §:n 1 momenttia tai 13:ää,

4) harjoittaa arvopaperinvälitystä vastoin 4 luvun 3 §:ää tai 6 §:n 2 momenttia, toimii vastoin 4 luvun 9 §:n 2 momentissa olevaa kieltoa tai hankkii tai luovuttaa arvopapereita vastoin 4 luvun 10 §:ssä olevaa kielota tai

5) hankkii tai luovuttaa arvopapereita vastoin 5 lvun 2 §:n säännöksiä,

on tuomittava jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, arvopaperimarkkinarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Arvopaperimarkkinarikkomus
3 §

Joka

1) muuten kuin 2 §:ssä mainitulla tavalla rikkoo 2 luvun 1-5 §:n säännöksiä,

2) laiminlyö 2 luvun 7-9 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden,

3) laiminlyö 4 luvun 7 tai 8 §:ssä taikka 5 luvun 3 tai 4 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden pitää rekisteriä tai

4) rikkoo 6 luvun 1 §:n 1 tai 2 momenttia taikka laiminlyö 6 luvun 1 §:n 3 momentissa tai 2 §:n 2 momentissa säädetyn julkistamisvelvollisuuden,

on tuomittava jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, arvopaperimarkkinarikkomuksesta sakkoon.

Arvopaperimarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen
4 §

Joka rikkoo 7 luvun 3 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on tuomittava arvopaperimarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Syytteeseenpanooikeus
5 §

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 4 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, jos sillä on loukattu vain yksityistä etua, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Menettämisseuraamus
6 §

Tässä luvussa tarkoitetun rikoksen tuottaman hyödyn julistamisesta menetetyksi valtiolle on voimassa, mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä on säädetty.

9 luku

Muut seuraamukset

Tehottomuus
1 §

Vastoin 4 luvun 5 §:n 2 momenttia syntynyt arvopaperin luovutus ei sido arvopaperinvälittäjän asiakasta suhteessa välittäjään eikä sellaiseen luovutuksensaajaan, joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää arvopaperin luovutuksen tapahtuneen vastoin 4 luvun 5 §:n 2 momenttia.

Vahingonkorvaus
2 §

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä aiheuttaa vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai usemman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on säädetty.

10 luku

Erinäisiä säädöksiä

Vakioidut optiot ja termiinit
1 §

Tämän lain 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1 ja 2 §:ää sekä 4 §:n 2 momenttia, 5 luvun 1 §:ää sekä 8 luvun 1 §:ää, 2 §:n 1 kohtaa ja 3 §:n 1 kohtaa sovelletaan myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin.

Tarkemmat säännökset
2 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Muutoksenhaku
3 §

Valtiovarainministeriön 3 luvun 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoksen hakemisesta pankkitarkastusviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen on säädetty pankkitarkastuslaissa.

Muutoksen hakemisesta markkinatuomioistuimen päätökseen on säädetty markkinatuomioistuimesta annetussa laissa (41/78).

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989 Tätä lakia ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tapahtuneeseen arvopaperien markkinointiin, arvopaperien liikkeeseenlaskuun, harjoitettuun arvopaperipörssin toimintaan, muuhun julkiseen kaupankäyntiin arvopapereilla, tehtyyn arvopaperikauppaan, hoidettuun välitystoimeksiantoon eikä julkiseen ostotarjoukseen. Ennen lain voimaantuloa tapahtuneen seikan johdosta ei myöskään synny tämän lain mukaista yhtiön tai osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuutta eikä osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta.

Hakemus arvopaperipörssin toimiluvan myöntämisestä ja ohjesäännön vahvistamisesta sekä sopimusmarkkinatoiminnassa ja muussa julkisessa kaupankäynnissä noudatettavien sääntöjen, ohjeiden ja kurssivälityssopimuksen vahvistamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi jo ennen lain voimaantuloa ja toimilupa voidaan myöntää ja ohjesääntö, säännöt, ohjeet ja sopimus vahvistaa ja ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa.

Sen, joka tämän lain tullessa voimaan harjoittaa arvopaperipörssitoimintaa, on haettava toimilupaa ja anottava ohjesäännön vahvistamista tai lopetettava harjoittamansa arvopaperipörssitoiminta kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Jos toimilupaa ja ohjesäännön vahvistamista on haettu sanotussa määräajassa, mutta toimilupaa ei ole myönnetty tai ohjesääntöä vahvistettu vuoden kuluessa lain voimaantulosta, harjoitettu arvopaperipörssitoiminta on lopetettava, jollei valtiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä lopettamiselle pitempää määräaikaa.

Sen, joka lain voimaantullessa harjoittaa kurssivälitystä, sopimusmarkkinatoimintaa tai muuta julksita kaupankäyntiä arvopapereilla, on haettava kurssivälityssopimuksen sekä sopimusmarkkinatoiminnassa tai muussa julkisessa kaupankäynnissä noudatettavien sääntöjen ja ohjeiden vahvistamista taikka lopetettava sanottu toiminta kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Jos vahvistamista on sanottuna määräaikana haettu, mutta sopimusta, sääntöjä tai ohjeita ei ole vahvistettu vuoden kuluessa lain voimaantulosta, sanottu toiminta on lopetettava, jollei pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä myönnä lopettamiselle pitempää määräaikaa.

Hallituksen esitys 157/88
Suuren valiok. miet. 8/89
Pankkivaliok. miet. 1/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.