464/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 16§ ja 27§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 16§ 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (945/82) ja 27§:n 1 momentti 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (10/86), näin kuuluviksi:

16 §

Veron määrä on 16,5 prosenttia myynnin verotusarvosta.

Edellä 6§:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vero on 19,76 prosenttia siitä määrästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu.

27 §

Veron määrä on 19,76 prosenttia maahan tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojalla määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tavarasta, jonka tullausarvoa määritettäessä on otettava huomioon tullausarvolain 10 a§, veron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkohtaa ei sovellettaisi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989 ja on voimassa 30 päivään marraskuuta 1989 saakka.

Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu, telepalvelu tehty tai tavara luovutettu tullivalvonnasta taikka otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimassaoloaikana.

Verovelvollinen, jota on laskutettu tai muutoin veloitettu tämän lain voimassaoloaikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle ennen tämän lain voimaantuloa, saa liikevaihtoverolain (532/63), eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (875/82), energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain (547/86) sekä eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (915/78) säännöksistä poiketen vähentää myyntinsä verotusarvoa laskiessaan tämän lain voimassaoloaikana vain määrän, joka vastaa kuuttatoista kuudettatoista ja puolta (16/16,5) osaa sanottujen säännösten mukaisen vähennyksen määrästä. Vastaavasti saa verovelvollinen, jota on laskutettu tai veloitettu tämän lain voimassaolon päättymisen jälkeen tavaroista, jotka on toimitettu hänelle tämän lain voimassaoloaikana vähentää määrän, joka vastaa kuuttatoista ja puolta kuudettatoista (16,5/16) osaa vähennyksen määrästä.

Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta ennen tämän lain voimaantuloa, mutta tullattu sen voimassaoloaikana, vähennysoikeus on edellä 3 momentissa säädetyin tavoin kuusitoista kuudettatoista ja puolta osaa (16/16,5) ja jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta tämän lain voimassaoloaikana, mutta tullattu tämän lain voimassaolon jälkeen, kuusitoista ja puoli kuudettatoista (16,5/16) osaa.

Hallituksen esitys 38/89
Valtiovarainvaliok. miet. 18/89
Suuren valiok. miet. 57/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.