463/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 31§, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1093/78),

muutetaan 22§ ja

lisätään lakiin uusi 97 b§ seuraavasti:

22 §

Jos kiinteän omaisuuden ohella samalle vastaanottajalle on luovutettu myös irtainta omaisuutta eikä vastikkeen jakautumista niiden kesken ole selvitetty, on koko vastikkeen katsottava tulevan kiinteän omaisuuden osalle.

97 b §

Jos elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siirtyvään toimintaan kuuluva kiinteistö, vuokratontti rakennuksineen tai arvopaperit on luovutettu apporttiomaisuutena toimintaa jatkamaan perustetulle yhteisölle, tällä yhteisöllä on oikeus hakemuksesta saada lääninverovirastolta takaisin kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta, kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskevasta luovutuskirjasta ja arvopaperien luovutuksesta suorittamansa leimavero. Leimaveroa ei kuitenkaan palauteta enempää kuin se määrä, joka luovutuksesta 16 tai 55§:n mukaan säädetyssä ajassa suoritettuna olisi ollut maksettava.

Hakijan on selvitettävä leimaveron palauttamisen edellytykset. Hakemus leimaveron palauttamisesta on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun leimavero on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989. Sitä sovelletaan niihin kiinteän omaisuuden luovutuksiin ja kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeviin luovutuksiin sekä arvopaperien luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 20/89
Valtiovarainvaliok. miet. 11/89
Suuren valiok. miet. 33/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.