452/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus Inarijärven kalastussäännöstä

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 49§:n nojalla:

Asetuksen sovellutusalue
1 §

Tätä asetusta sovelletaan Inarin kunnassa sijaitsevalla Inarijärvellä harjoitettavaan kalastukseen. Siltä osin kuin kalastusta ei säädellä tässä asetuksessa, noudatetaan kalastuslakia (503/51) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Pyydykset
2 §

Järvitaimenen ja järvilohen kalastukseen tarkoitetussa pintaverkossa tulee solmujen välin olla vähintään 65 millimetriä ja muikun pyyntiin tarkoitetussa pintaverkossa enintään 22 millimetriä. Muita verkkoja saa avovesikaudella käyttää vain pohjassa.

Pintaverkolla tarkoitetaan verkkoa, jonka alapaula on osittain tai kokonaan kohotettu pohjasta irti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verkoista koostuvan verkkojadan pituus saa olla enintään 480 metriä.

3 §

Rysien ja muiden samantapaisten pohjalla varustettujen sulkupyydysten korkeutta ei rajoiteta Inarijärvellä lukuun ottamatta 9-12 §:ssä mainittuja alueita.

4 §

Muiden havaspyydysten kuin 2§:ssä tarkoitettujen pintaverkkojen ja 10§:ssä tarkoitetun verkon solmuväliä ei rajoiteta.

Pyydysten käyttäminen
5 §

Seisovaa pyydystä ei saa panna pyyntiin sataa metriä lähemmäksi merkittyä nuotta-apajaa eikä merkityille väylille.

6 §

Pyydykset on merkittävä niin, että niistä käy ilmi niiden omistaja. Jos pyydykset voivat häiritä veneellä liikkumista tai muuta vesistön luvallista käyttöä, ne on varustettava selvillä merkeillä. Selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä neliönmuotoista vähintään 30 senttimetriä korkeaa ja leveää lippua. Veden pintaan lasketun tahi pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun pyydyksen uloimman pään merkkisalko ja ajoverkkojadan sekä ajosiiman molempien päiden merkkisalot on kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä edellä tarkoitetulla lipulla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen merkkien lisäksi on pyydyksen suunta ilmoitettava käyttämällä tarpeen mukaan yhtä tai useampaa selvästi erottuvaa merkkiä.

7 §

Kalastuksen päätyttyä on pyydykset sekä niihin kuuluvat merkit ja muut kalastukseen käytetyt tarvikkeet, jotka eivät kuulu vesistössä laillisesti olevaan kiinteään kalastuslaitteeseen, viipymättä poistettava vedestä. Samoin on poistettava tarpeettomaksi käynyt turo tai muu kalaveden hoidossa, kalanviljelyssä tai saaliin säilytyksessä käytetty laite tai rakennelma.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös talvikalastuksessa käytettävää merkkiä.

Rauhoitusajat
8 §

Sellaisen isonrysän ja muun samantapaisen pohjalla varustetun sulkupyydyksen, joka johtolaitteineen ja -verkkoineen on joltakin osaltaan puoltatoista metriä korkeampi, käyttö on kielletty koko vuoden 9-12§:ssä mainituilla alueilla.

9 §

Kaikenlainen kalastus on kielletty elokuun 1 päivän alusta syyskuun 30 päivän loppuun Inarijärvessä alueella, jota Juutuanjoen suussa rajoittaa Pappilanniemen kärjen ja Vuopajanniemen kärjen kautta kulkeva linja ja jonka ulkorajan muodostaa Sarviniemen, Iisakinkarin, Vihellyssaaren eteläkärjen ja Lyijyniemen kautta kulkeva linja.

Edellä 1 momentissa mainitulla alueella saa kuitenkin kalastaa nuotalla ja enintään 1,8 metriä korkeilla verkoilla, jotka on tehty yksisäikeisestä havaslangasta, jonka vahvuus on enintään 0,17 millimetriä. Verkkoja saa käyttää vain pohjassa.

10 §

Verkkokalastus on kielletty syyskuun 1 päivän alusta marraskuun 30 päivän loppuun Inarijärven Veskoniemen selällä Ivalojokisuusta alkaen alueella, jonka ulkorajan muodostaa Pöykköpetäjäniemen, Kellariniemen, Mahlatin ja Akuniemen kautta kulkeva linja. Muikun kalastus solmuväliltään 22 millimetrin ja sitä tiheämmillä verkoilla on kuitenkin sallittu.

11 §

Kaikenlainen kalastus on kielletty Tsurnuvuonossa Tsurnujokisuusta Palosaaren pohjoiskärjen tasalle elokuun 1 päivän alusta lokakuun 31 päivän loppuun.

12 §

Kaikenlainen kalastus on kielletty kesäkuun 21 päivän alusta syyskuun 15 päivän loppuun Inarijärvessä Tsiuttajokisuulla jokisuusta alkaen alueella, jonka ulkorajan muodostaa Kesäniemen eteläkärjen, Partakonsaaren keskikohdan ja Heinäniemen kautta kulkeva linja.

Edellä 1 momentissa mainitulla alueella saa kuitenkin kalastaa nuotalla ja enintään 1,8 metriä korkeilla verkoilla, jotka on tehty yksisäikeisestä havaslangasta, jonka vahvuus on enintään 0,17 millimetriä. Verkkoja saa käyttää vain pohjassa.

13 §

Kalastus 2§:ssä mainituilla järvitaimenen ja järvilohen pyyntiin tarkoitetuilla pintaverkoilla on kielletty Inarijärvessä elokuun 1 päivän alusta elokuun 20 päivän loppuun.

14 §

Harjusta saa Inarijärvessä pyytää myös huhti- ja toukokuun aikana sekä järvitaimenta ja järvilohta myös syys-, loka- ja marraskuun aikana.

Harjusta, joka on pyydetty 1 momentin nojalla, saadaan pitää kaupan ja myydä vain Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueilla.

Järvitaimenta ja järvilohta, joka on pyydetty 1 momentin nojalla, saadaan pitää kaupan ja myydä koko maassa.

Alimmat mitat
15 §

Inarijärvellä pyydettävien kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat mitattuna leuan päästä pyrstön kärkeen:

järvilohi 40 senttimetriä

järvitaimen ja purotaimen 40 senttimetriä

isonieriä eli pohjarautu 40 senttimetriä

harmaanieriä 40 senttimetriä

harjus 25 senttimetriä

hauki 40 senttimetriä

Voimaantulo
16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat päätökset ja lainkohdat:

1) Inarinjärvestä pyydystetyn alamittaisen siian kaupasta 17 päivänä kesäkuuta 1960 annettu maatalousministeriön päätös (295/60); ja

2) kalastuksen rajoittamisesta Inarijärvessä 9 päivänä maaliskuuta 1972 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (208/72).

Tämän asetuksen tultua voimaan ei seuraavia päätöksiä sovelleta Inarijärvellä harjoitettavaan kalastukseen:

1) siian kalastuksesta Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntain alueella 11 päivänä kesäkuuta 1954 annettu maatalousministeriön päätös (268/54);

2) kuoreen ja muikun kalastuksesta eräillä vesialueilla 5 päivänä joulukuuta 1975 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (933/75);

3) harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla 24 päivänä maaliskuuta 1987 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (337/87); ja

4) isonrysän käytöstä eräissä vesissä Inarin kunnan alueella 22 päivänä toukokuuta 1987 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (524/87).

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.