449/1989

Annettu Helsingissä päivänä toukokuuta 1989

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 45§:n 3 momentti,

muutetaan 25§:n 3 momentti, 33§:n 1 momentti, 48§:n 2 ja 4 momentti, 87 a§:n 3 momentti, 94 a§:n 2 momentti ja 97§:n 2 momentti,

näistä 87 a§:n 3 momentti ja 94 a§:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (58/88), sekä

lisätään 108§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

25 §
Nopeusrajoitukset

Hälytysajoneuvon sekä liikenteen valvontaan taikka poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin virkatehtävään käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa ylittää tässä pykälässä tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden, jos tehtävän kiireellisyys sitä välttämättä edellyttää.


33 §
Pihakadulla ajaminen

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle tai merkitylle pysäköintipaikalle ajoa varten. Muiden ajoneuvojen kuin polkupyörän ja mopon pysäköinti on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän ja mopon pysäköinti ei saa kohtuuttomasti haitata pihakadulla kulkemista.


48 §
Poikkeussäännökset

Erityisiä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa ja poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa saa, milloin tehtävä välttämättä sitä edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa sellaisella tiellä, tien osalla tai alueella, jolla ajaminen muutoin on kielletty.


Ajoneuvon, jota käytetään 3 momentissa mainitussa työssä, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä, saa 26-28§:n säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.


87 a §
Ajopiirturin käyttö

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta:

1) poliisin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kuljetuksiin;

2) lyhyisiin koeajoihin ajoneuvon hankinnan, huollon, korjauksen, katsastuksen ja liikennevalvonnan yhteydessä; eikä

3) muun kuin ajoneuvon varsinaisen kuljettajan siirtäessä ajoneuvoa kuormaamisen tai kuorman purkamisen yhteydessä.

94 a §
Ajopiirturin käytön valvonta

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on säilytettävä käytettyjä ajopiirturin diagrammalevyjä, kuljettajantutkinnossa käytettyjä lukuunottamatta, kaksi vuotta ja vaadittaessa luovutettava ne tai niiden jäljennökset, siten kuin liikenneministeriö siitä määrää, tutkimustarkoituksiin käytettäväksi. Näin kerättyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista sivulliselle.

97 §
Muut liikenteen valvojat

Tie- ja vesirakennushallituksen ajoneuvon mittoja, painoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96§:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.

108 §
Valtuutussäännös

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, milloin nämä kuljetukset saavat valtion tai kunnan tukea.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.