442/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (894/86) 2§ ja 5§:n 2 kohta sekä

lisätään 5§:ään uusi 6 kohta ja lakiin uusi 6 a ja 6 b§ seuraavasti:

2 §

Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin alanimikkeeseen 27.10.D kuuluvista voiteluöljyistä ja voitelurasvoista sekä tullitariffiin perustuvan käyttötariffin alanimikkeisiin 34.03.19.00 ja 34.03.99.00 kuuluvista voiteluvalmisteista.

Öljyjätemaksua on suoritettava myös edellä 1 momentissa mainittuihin nimikkeisiin kuuluvista muuntaja- ja katkaisijaöljyistä, leikkuu-, puhdistus- ja muottiöljyistä sekä hydrauliöljyistä.

5 §

Maksuttomia ovat:


2) maahan tuodut tuotteet, milloin ne maahan tuotaessa ovat tullittomia muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen perusteella, jollei tarkoitetussa säädöksessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai määrätty;


6) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 2§:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu.

6 a §

Kotimaisella valmistajalla on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta öljyjätemaksusta saman verokauden aikana valmistuspaikalle palautettujen maksullisten tuotteiden öljyjätemaksua vastaava määrä.

6 b §

Milloin maassa valmistettua tuotetta, josta öljyjätemaksu on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon, viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta saada suoritettua öljyjätemaksua vastaava palautus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua palautusta on haettava vienti- tai siirtopaikan piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tuote on viety tai siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

Jos 2 momentissa tarkoitettu hakemus on annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan maksunpalautus myöntää ehdolla, että muut edellytykset palautukselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin, mitä virhemaksun määräämisestä on valmisteverotuslain 15 b§:ssä säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.