431/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 1§:n johdantokappale ja 3 kohta, 6§:n 1 momentti, 7§:n 2 ja 3 momentti, 12§:n 2 momentti, 15-17, 21 ja 26§,

sellaisina kuin niistä ovat 7§:n 2 ja 3 momentti ja 21§ 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1122/88), 15§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 6 päivänä toukokuuta 1988 annetulla asetuksella (413/88) sekä 16§ ja 17§ viimeksi mainitussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

1 §

Työministeriön alaisena piirihallintoelimenä työvoimapiirin toimisto toimialueellaan


3)pitää yhteyttä eri viranomaisiin, laitoksiin, kuntiin ja yhteisöihin työvoimahallintoa koskevissa tai sen toimialaan liittyvissä asioissa sekä tekee työministeriölle esityksiä tarpeellisiksi uudistuksiksi ja


6 §

Työvoimapiirin päällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan työministeriön määräämä työvoimapiirin toimiston virkamies.


7 §

Työministeriö määrää toimialan päälliköksi työvoimapiirin toimiston esityksestä jonkun toimistopäällikön. Jos toimistopäällikön virkoja ei ole kaikkia toimialoja varten, ministeriö määrää toimialan päälliköksi oman toimen ohella työvoimapiirin toimiston esityksestä piiritarkastajan, lakimiehen tai tutkijan. Toimialan päällikkö määrätään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Työjärjestyksen vahvistaa työministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä.

12 §

Työjärjestyksen vahvistaa työministeriön antamien yleisohjeiden mukaisesti työvoimapiirin toimisto.

15 §

Työvoimapiirin päällikön nimittää valtioneuvosto. Toimistopäällikön, tutkijan ja lakimiehen nimittää työministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Työvoimapiirin toimiston muut virkamiehet nimittää työvoimapiirin toimisto.

Toimistonjohtajan nimittää työministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Apulaistoimistonjohtajan, ammatinvalintapsykologin, toimistonhoitajan ja johtavan työvoimaneuvojan nimittää työvoimapiirin toimisto. Työvoimatoimiston muut virkamiehet nimittää työvoimatoimisto.

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilön ottaa sama viranomainen, joka nimittää vastaavan vakinaisen virkamiehen.

16 §

Työvoimapiirin päällikölle myöntää virkavapauden työvoimapiirin toimisto silloin kun kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muissa tapauksissa työministeriö. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon muille virkamiehille virkavapauden myöntää työvoimapiirin toimisto.

17 §

Työministeriö päättää työvoimapiirin päällikön ja työvoimapiirin toimisto päättää toimistopäällikön, tutkijan, lakimiehen ja toimistonjohtajan viran hoitamista virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon muun viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää nimittävä viranomainen.

21 §

Edellä 2§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamisesta työvoimapiirin toimistoihin päättää työministeriö. Edellä 9§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamista eri työvoimapiireihin päättää työministeriö ja näiden virkojen sijoittamisesta työvoimatoimistoihin päättää työvoimapiirin toimisto.

26 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.