428/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä muutetaan työsuojeluhallinnosta 4 päivänä toukokuuta 1973 annetun asetuksen (372/73) 1§:n 1 momentti, 23§:n 3 momentti, 34§:n 2 momentti, 35§:n 2 momentti, 47§:n 3 ja 4 momentti, 50§:n 1 ja 2 momentti, 63 a§ sekä 64§,

sellaisina kuin niistä ovat 23§:n 3 momentti 18 päivänä toukokuuta 1979 annetussa asetuksessa (497/79), 34§:n 2 momentti, 47§:n 3 ja 4 momentti sekä 50§:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1176/87) sekä 63 a§ 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (736/75), näin kuuluviksi:

1 §

Työsuojeluhallitus on työministeriön alainen keskusvirasto.


23 §

Tasavallan presidentti nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan työsuojeluhallituksen istunnossa 2 momentissa mainittujen asioiden käsittelyyn osaa ottavat jäsenet ja heidän varajäsenensä työnantajain ja työntekijäin edustavimman keskusjärjestön esityksestä. Tullakseen huomioon otetuksi tulee keskusjärjestön esityksen sisältää kaksi ehdokasta sekä varsinaiseksi että kummaksikin varajäseneksi. Jollei asianmukaista esitystä työministeriön määräämän ajan kuluessa tehdä, nimittää tasavallan presidentti jäsenet ja varajäsenet ilman esitystä.


34 §

Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

35 §

Työsuojelutoimistolla voi olla sivutoimistoja, joiden perustamisesta ja sijaintipaikoista päättää työministeriö.

47 §

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto työministeriön esityksestä työsuojeluhallituksen annettua asiasta lausuntonsa.

Ylilääkärin, työsuojeluinsinöörin, ylitarkastajan, vanhemman insinöörin, insinöörin ja lakimiehen nimittää työministeriö.


50 §

Virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, tai muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden, myöntää työsuojeluhallitus. Pääjohtajalle virkavapauden myöntää edellä mainituissa tapauksissa työministeriö.

Yli vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen. Jos kuitenkin nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, päättää virkavapaudesta valtioneuvosto. Jos nimittävä viranomainen on valtioneuvosto, päättää virkavapaudesta työministeriö.


63 a §

Edellä 23§:n 3 momentissa tarkoitetut nimitetyt jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta työministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

64 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä>kuuta 1989.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.