421/1989

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1989

Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä

Valtioneuvosto on 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47§:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään työturvallisuuslain 33 a§:ssä tarkoitettujen vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden rakenteesta ja merkinnöistä.

2 §

Tätä päätöstä sovellettaessa vaarallisella aineella tarkoitetaan sellaisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä sekä näitä sisältäviä seoksia, tuotteita ja valmisteita, jotka ovat:

1) erittäin myrkyllisiä, myrkyllisiä, haitallisia, syövyttäviä, ärsyttäviä, yleisesti herkistäviä, syöpää aiheuttavia tai muulla tavoin terveydelle vaarallisia; taikka

2) räjähtäviä, hapettavia, erittäin syttyviä, helposti syttyviä, syttyviä tai muulla tavoin voimakkaasti reagoivia.

3 §

Vaarallisen aineen säiliön tulee olla rakenteeltaan, kestävyydeltään ja varusteiltaan sekä valmistusmateriaaliltaan ja -tavaltaan sellainen, ettei vaarallisen aineen säilyttäminen säiliössä aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

4 §

Työnantaja on velvollinen varmistamaan, että vaarallisen aineen säiliö soveltuu käyttötarkoitukseensa rakenteensa ja materiaalinsa puolesta.

Säiliön valmistaja, maahantuoja, myyjä ja muu luovuttaja ovat kukin kohdaltaan vastuussa siitä, että säiliön materiaali, rakenne ja lujuus ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia.

Säiliön suunnittelijan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon tämä päätös ja muut työsuojelua koskevat säännökset ja määräykset siten kuin työturvallisuuslain 40 b§:ssä säädetään.

5 §

Tämän päätöksen mukaan merkitään:

1) kiinteät varastosäiliöt, joissa säilytetään vaarallisia aineita; ja

2) siirrettävät säiliöt, jos niitä käytetään vaarallisten aineiden säilyttämiseen.

Jos vaarallista ainetta sisältävän säiliön tilavuus on alle 1 m3, säiliö merkitään terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä annetun valtioneuvoston päätöksen (286/78) edellyttämällä tavalla.

Terveydelle vaarallisten aineiden myynti- ja käyttöpäällysten merkitsemisestä on määrätty erikseen terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä annetussa valtioneuvoston päätöksessä.

6 §

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työpaikalla säilytettävien tai varastoitavien vaarallisten aineiden säiliöt on merkitty tämän päätöksen mukaisesti.

Vaarallisen aineen valmistaja, maahantuoja tai muu luovuttaja on omalta osaltaan vastuussa säiliöiden merkitsemisestä silloin, kun vaarallisia aineita luovutetaan 5§:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.

7 §

Vaarallisen aineen säiliöön tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan tauluun on merkittävä vaarallisen aineen nimi ja varoitusmerkki. Merkinnän on oltava pysyvä ja selvästi näkyvä.

Vaarallisen aineen nimi tai vaarallisten aineiden nimet on yksilöitävä siten, että säiliön sisällön pääasialliset vaaralliset ominaisuudet voidaan nimen perusteella tunnistaa.

Jos säiliössä pidetään erilaisten vaarallisten aineiden seoksia, voidaan aineiden nimen sijasta merkitä aineiden yhteinen ryhmänimi.

Säiliöihin, jotka on väliseinillä jaettu osastoihin, merkintä tehdään kunkin osaston kohdalle.

Edellä tarkoitetut merkinnät tehdään säiliöön standardin SFS 5491 (31.12.1988) mukaisesti. Standardissa määrättyjen merkintöjen koosta voidaan poiketa, jos poikkeukseen on erityinen syy eikä työntekijän turvallisuus tästä vaarannu.

8 §

Säiliötä ei tarvitse merkitä, jos se on erillisessä huoneessa tai rakennuksessa, jossa varoitusmerkinnät ovat huoneen tai rakennuksen ovissa ja jossa ei säilytetä samanaikaisesti muita vaarallisia aineita.

Säiliötä ei tarvitse erikseen merkitä, jos se sijaitsee laitoksen muusta toiminnasta erotetulla prosessialueella, jolla käsitellään pääasiassa yhtä vaarallista ainetta tai aineiden seosta, ja alueen rajoilla on tämän päätöksen mukaiset merkinnät. Prosessialueella sijaitsevat muita vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on kuitenkin merkittävä erikseen.

Jos säiliö sijaitsee maan alla, ei säiliötä tarvitse merkitä. Maananlaisten säiliöiden täyttöputkien päät on kuitenkin varustettava riittävän selkeillä säiliössä olevaa ainetta osoittavilla merkinnöillä tai tunnuksilla.

Käytettäessä säiliöstä johdettua vaarallista ainetta työpaikalla irtoaineena, on purkupaikan merkinnöistä huolehdittava siten kuin terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä annetussa valtioneuvoston päätöksessä määrätään.

9 §

Jos säiliöön on tehty jonkin muun säännöksen edellyttämä merkintä, joka sisällöltään ja tiedotusarvoltaan vastaa tämän päätöksen mukaista merkintää, ei tämän päätöksen mukaisia merkintöjä tarvita.

Jos vaarallisen aineen säiliötä käytetään vain kuljettamiseen, ei tämän päätöksen mukaisia merkintöjä tarvita, jos säiliö on merkitty kuljetusmääräysten mukaisesti.

10 §

Säiliötä ei tarvitse merkitä tämän päätöksen mukaisesti, jos:

1) säiliö sisältää alkoholijuomaa;

2) säiliö sisältää etyylialkoholipitoista teknistä tuotetta, jollei tuotteeseen sisälly muita vaarallisia aineita; tai

3) säiliön sisällön kemiallinen koostumus muuttuu kemiallisen reaktion tai aineiden sekoittamisen vuoksi.

11 §

Työsuojeluhallitus voi määräämillään ehdoilla ala-, aine- tai tuotekohtaisesti ja työsuojelupiirin työsuojelutoimisto työpaikkakohtaisesti myöntää poikkeuksia vaarallisten aineiden säiliöiden merkinnöistä.

12 §

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta >1989.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1989

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Osastopäällikkö
Juha Peltola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.