418/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 25§:n 1 kohta, 31§, 37§, 38 a§:n 1 momentin 3 kohta, 49§:n 1 momentin 9, 15, 18, 21, 33 ja 37 kohta sekä 2 momentti, 51§:n 1 momentin 5 kohta, 52§:n 1 momentti ja 57§:n 1 momentin 1 kohta,

sellaisena kuin niistä ovat 38 a§:n 1 momentin 3 kohta, 49§:n 1 momentin 9, 15, 18, 21, 33 ja 37 kohta sekä 2 momentti, 51§:n 1 momentin 5 kohta, 52§:n 1 momentti ja 57§:n 1 momentin 1 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1052/87), sekä

lisätään 28§:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi ja 49§:n 1 momenttiin sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa uusi 23a, 23b ja 27a kohta sekä asetukseen mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella kumotun 58§:n sijalle uusi 58§, joka samalla siirretään 8 lukuun, seuraavasti:

25 §

Hallinnollinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä sekä puolustusvoimien edustusta tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä;


28 §

Ratkaisuvaltaa ei kuitenkaan voida siirtää asioissa, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä tasavallan presidentin kanslialle, ministeriölle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle taikka lain tai asetuksen säätämistä, muuttamista tai kumoamista koskevaa ehdotusta, paitsi milloin asia on merkitykseltään vähäinen.


31 §

Tarkempia määräyksiä alistussuhteista ja työnjaosta sekä asian käsittelystä, esittelystä ja ratkaisemisesta pääesikunnassa annetaan pääesikunnan päällikön vahvistamassa työjärjestyksessä.

37 §

Tarkempia määräyksiä asian käsittelystä ja ratkaisemisesta alue- ja paikallisviranomaisissa annetaan asianomaisen hallintoyksikön päällikön vahvistamassa työjärjestyksessä.

38 a §

Puolustusvoimissa on:


3) alikonemestarin, apteekinjohtajan, apu- ja vartiomiehen, apuhoitajan, apulaisosastonhoitajan, arkistonhoitajan, asentajan, asessorin, atk-kirjoittajan, autonkuljettajan,

emännän, erikoislääkärin, erikoissairaanhoitajan, erikoistutkijan, etsivän, farmaseutin, hammashoitajan, hankkijan, huoltomiehen,

kamreerin, kartoittajan, keittäjän, keskusasentajan, kielenkääntäjän, kirjastoamanuenssin, kirjastoapulaisen, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, koneenhoitajan, konekirjoittajan, konemestarin, konepäällikön, korjausmiehen, kuntohoitajan, kuulontutkijan, kylvettäjän,

laborantin, laboratorioapulaisen, laboratoriohoitajan, laboratoriomestarin, laboratorioteknikon, lennonvarmennussähköttäjän, liikunnanohjaajan, lämmittäjän, lääkintävahtimestarin, lääkintävoimistelijan,

matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, nuoremman lehtorin, ompelijan, operaattorin, osastoavustajan, osastonhoitajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, osastosihteerin,

palomestarin, palomiehen, palopäällikön, pesijän, piirtäjän, proviisorin, psykologin, puhelinasentajan, päävalmentajan, rakennusmestarin, rakennuspäällikön, rikostutkijan, ruokala-apulaisen, räjähdysainetarkastajan, röntgenhoitajan,

sairaala-apulaisen, sairaanhoitajan, sihteerin, siivoojan, siivoustyönjohtajan, siivoustyönohjaajan, sosiaalihoitajan, sosiaalikuraattorin, sosiaalipäällikön, sota-arkiston hoitajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, suunnittelijan, sähköasentajan, sähköyliasentajan,

talonmies-lämmittäjän, tarkastajan, tavarantarkastajan, teknikon, terveydenhoitajan, tiedotussihteerin, tietokoneenhoitajan, toimistonhoitajan, toimistopäällikön, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, tutkijan, tutkimusapulaisen, tutkimusjohtajan, työnjohtajan, työntutkijan,

vahtimestarin, valmennuspäällikön, valokuvaajan, valokuvalaborantin, valokuvateknikon, vanhemman asentajan, vanhemman lehtorin, vanhemman vahtimestarin, varastomestarin, varastomiehen, varastonhoitajan, viestittäjien valvojan, viestittäjän, välinehuoltajan, yliasentajan, yliemännän, ylietsivän, ylihoitajan ja ylitarkastajan virkoja.


49 §

Kelpoisuusvaatimuksena jäljempänä mainittuihin virkoihin vaaditaan sellaista taitoa, kykyä ja puolustushallinnon tuntemusta, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


9) käännöstoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys käännöstoimintaan ja kielenkääntäjältä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai kieli-instituutissa suoritettu tutkinto;


15) museonjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä museoalan kokemus;


18) erikoistutkijalta, tutkijalta ja ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;


21) meteorologilta, osastosihteeriltä, sosiaalipäälliköltä ja tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;


23 a) suunnittelijalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai teknikon tutkinto tai kotitalousopettajan tutkinto;

23 b) rikostutkijalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen;


27 a) liikunnanohjaajalta virkaan soveltuva tutkinto;


33) ylietsivältä poliisialipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;


37) sähköyliasentajalta, yliasentajalta, vanhemmalta asentajalta, keskusasentajalta, puhelinasentajalta ja asentajalta virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto tai ammattikasvatushallituksen hyväksymä muu vastaava ammattikurssi sekä sähköyliasentajalta ja yliasentajalta lisäksi neljän vuoden työkokemus virkaa vastaavalla alalla; sekä


Tutkimusjohtajalla ja tutkimuskeskuksen osastonjohtajalla on professorin ja sota-arkiston hoitajalla arkistoneuvoksen arvonimi.

51 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


5) sotilaslakimiehen, proviisorin, farmaseutin, kielenkääntäjän, lehtorin, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, matemaatikon, museonjohtajan, valmennuspäällikön, päävalmentajan, kamreerin, erikoistutkijan, tutkijan, ylitarkastajan, tarkastajan, suunnittelijan, tiedotussihteerin, meteorologin, osastosihteerin, sosiaalipäällikön, psykologin, muonitustarkastajan, yliemännän, rakennusmestarin, palopäällikön, palomestarin, konepäällikön, 1 ja 2 luokan toimiupseerin, sotilasyliteknikon, sotilasteknikon, talouspäällikön, taloudenhoitajan ja kapellimestarin pääesikunta;


52 §

Pääesikunta julistaa haettavaksi tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin, erikoislääkärin, osastonlääkärin, apteekinjohtajan, sota-arkiston hoitajan, osastopäällikön, toimistopäällikön, lehtorin, kirjastonjohtajan, räjähdysainetarkastajan, matemaatikon, museonjohtajan, erikoistutkijan ja meteorologin virat.


57 §

Virkamies on velvollinen eroamaan virastaan täytettyään 60 vuotta, paitsi:

1) puolustusvoimain komentaja täytettyään 63 vuotta;


8 luku

Täydentäviä säännöksiä

58 §

Pääesikunta kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta kaikissa puolustusvoimia koskevissa asioissa.

Asessorilla ja hänen määräämällään sekä hallinnollisen osaston toimistopäälliköllä on oikeus pääesikunnan puolesta ottaa vastaan haasteen tiedoksianto, jollei muualla ole toisin säädetty.

Asessorilla ja hallinnollisen osaston toimistopäälliköllä on oikeus ilman eri valtuutusta joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimessa, muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valvoa puolustusvoimia koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta ja edustaa niissä pääesikuntaa.

Sotilasläänin komentaja tai hänen määräämänsä sotilasläänin esikunnan virkamies sekä sotilasläänin esikunnan sotilaslakimies on oikeutettu asianomaisen sotilasläänin toimialuetta koskevissa asioissa valtion puolesta ottamaan vastaan haasteen tiedoksiannon. Sotilasläänin sotilaslakimies tai hänen valtuuttamansa on toimialueellaan oikeutettu edustamaan valtiota puolustusvoimia koskevissa asioissa, joissa pääesikunnan edustaja ei esiinny.

Edellä 4 momentissa tarkoitettu oikeus puolustushaaraansa koskevissa asioissa on myös merivoimien ja ilmavoimien komentajalla ja sotilaslakimiehellä.

Puolustusministeriö voi asian yhteiskunnallisen merkityksen sitä edellyttäessä yksittäistapauksessa ottaa käsiteltäväkseen asian, joka tämän pykälän mukaan muutoin kuuluisi puolustusvoimien viranomaisen käsiteltäväksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tämän asetuksen 25§:n 1 kohdan ja 58§:n säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990 lukien ja 57§:n 1 momentin 1 kohdan säännöksiä 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien.

Tällä asetuksella muutetun asetuksen 31 ja 37§:n nojalla annetut työjärjestykset, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, ovat kuitenkin edelleen voimassa, kunnes tämän asetuksen nojalla annettavat uudet työjärjestykset tulevat voimaan.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.