396/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 14§:n 8 ja 8 a kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 8 kohta 13 päivänä toukokuuta 1983 annetussa asetuksessa (449/83) ja 8 a kohta 21 päivänä lokakuuta 1977 annetussa asetuksessa (742/77),

muutetaan 2§:n 1 momentin 11 kohta, 16, 24, 24 a ja 47§, 48 a§:n 1 momentti, 55§:n 2 momentti ja 62§,

sellaisina kuin niistä ovat, 2§:n 1 momentin 11 kohta mainitussa 13 päivänä toukokuuta 1983 annetussa asetuksessa, 16§ 20 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa (208/81), 24§ muutettuna 24 päivänä kesäkuuta 1968, 16 päivänä tammikuuta 1976 ja 29 päivänä elokuuta 1986 annetuilla asetuksilla (351/68, 39/76 ja 644/86), 24 a§ muutettuna mainitulla 16 päivänä tammikuuta 1976 annetulla asetuksella ja 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla asetuksella (25/86), 47§ muutettuna 9 päivänä huhtikuuta 1954 ja 22 päivänä helmikuuta 1980 annetuilla asetuksilla (191/54 ja 131/80), 48 a§:n 1 momentti mainitussa 21 päivänä lokakuuta 1977 annetussa asetuksessa ja 55§:n 2 momentti 30 päivänä lokakuuta 1970 annetussa asetuksessa (656/70), sekä

lisätään 17§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 16 päivänä tammikuuta 1976, 13 päivänä toukokuuta 1983 ja 17 päivänä tammikuuta 1986 annetuilla asetuksilla sekä 23 päivänä helmikuuta 1973 ja 24 päivänä helmikuuta 1984 annetuilla asetuksilla (189/73 ja 216/84), uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §

Valtioneuvostossa on eri hallinnonhaaroja varten valtioneuvoston kanslia ja seuraavat ministeriöt, nimittäin:


11) työministeriö sekä


16 §

Oikeusministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lainsäädäntöä, mikäli se ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

2) valtiollisia vaaleja ja kunnallisvaaleja sekä kansanäänestystä;

3) oikeuskanslerinvirastoa;

4) tuomioistuimia, oikeudenkäyntimenettelyä ja oikeudellista jaotusta;

5) yleistä oikeusaputoimintaa ja maksutonta oikeudenkäyntiä sekä yleistä asianajajayhdistystä;

6) syyttäjäntointa;

7) ulosottotointa, vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa sekä muuta tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanoa;

8) vankeinhoitolaitosta ja vapaudessa tapahtuvaa kriminaalihuoltoa;

9) armahdusta;

10) kansainvälistä oikeusapua ja henkilön luovuttamista rikoksen johdosta, mikäli asiat eivät kuulu muulle ministeriölle;

11) rikosrekisteriä;

12) säätiöitä, yhdistysrekisteriä, puoluerekisteriä ja puoluelaissa (10/69) tarkoitettua puolueiden valvontaa;

13) painovapauslain noudattamisen valvontaa;

14) Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa;

15) Suomen säädöskokoelmaa;

16) suuronnettomuuksien tutkintaa;

17) avioliitto-oikeudellisia hakemuksia.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, lääninoikeudet lukuun ottamatta Ahvenanmaan lääninoikeutta, vesiylioikeus, tuomiokunnat, raastuvanoikeudet ja maistraatit, maaoikeudet, vesioikeudet, vankilaoikeus, markkinatuomioistuin, liikevaihtovero-oikeus, vakuutusoikeus, työtuomioistuin, kaupunginviskaalinvirastot ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto, kaupunginvoudinvirastot, Helsingin ulosottovirasto ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto, tietosuojavaltuutetun toimisto, oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti sekä vankeinhoitolaitokseen kuuluvat vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus.

Eräät oikeushallintoasiat on oikeusministeriöstä esiteltävä korkeimmassa oikeudessa sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

17 §

Sisäasiainministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


4 a) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa;


24 §

Sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja yksityisvakuutusta sekä kansaneläkelaitosta;

2) sosiaalihuoltoa ja sosiaaliavustuksia;

3) terveyden- ja sairaanhoitoa ja lääkehuoltoa sekä työterveyshuoltoa, mikäli asiat eivät kuulu työministeriölle;

4) raittiustyötä ja alkoholiasioita;

5) naisten ja miesten välistä tasa-arvoa;

6) pakolaisia, mikäli asiat eivät kuulu muulle ministeriölle.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisia ovat:

sosiaalihallitus, lääkintöhallitus, työterveyslaitos, tarkastuslautakunta, työttömyysturvalautakunta, tapaturmavirasto, säteilyturvakeskus ja kansanterveyslaitos.

24 a §

Työministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta sekä hallinnon toimialaan kuuluvaa tutkimusta ja muuta suunnittelua;

2) työsuhdetta, työsuojelua, työaikaa, työelämän osallistumisjärjestelmiä ja muita työympäristökysymyksiä sekä työehtosopimuksia;

3) työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa;

4) työriitojen sovittelua;

5) metsäpalkkausta;

6) merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa;

7) ammatinvalinnanohjausta;

8) työnvälitystä;

9) työvoiman ammatillista koulutusta siltä osin kuin se ei kuulu muulle ministeriölle;

10) kansainvälistä harjoittelijanvaihtoa, mikäli asiat eivät kuulu muulle ministeriölle;

11) työllisyyttä ja työttömyyttä;

12) julkisten töiden järjestelyä työllisyyden edistämiseksi, mikäli asiat eivät kuulu muulle ministeriölle;

13) palkkaturvaa;

14) siirtolaisuutta;

15) siviilipalveluksen järjestämistä ja työvoiman käytön säännöstelyä sekä työvelvollisuutta;

16) Kansainvälistä työjärjestöä.

Työministeriön alaisia ovat:

työvoimaopisto, työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto, työriitojen sovittelijat, työsuojeluhallitus, työneuvosto ja merimiesten palvelutoimisto.

47 §

Valtioneuvosto määrää asiat, jotka taloudellisen tai muun merkityksen vuoksi on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä.

Jollei raha-asiainvaliokunta ministeriön päätösvaltaan muuten kuin lain nojalla kuuluvassa asiassa yhdy ministeriön aikomaan ratkaisuun eikä ministeri siitä luovu, on asia alistettava valtioneuvoston ratkaistavaksi.

48 a §

Sen lisäksi, mitä 46-48§:ssä on säädetty, valtioneuvostossa on talouspoliittinen ministerivaliokunta, jonka puheenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä valtiovarainministeri, valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, työministeri ja enintään neljä muuta pääministerin määräämää ministeriä. Milloin talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä oleva ministeri 7§:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen.


55 §

Ministeriön päätöksistä ministerin tai virkamiehen ratkaisemissa asioissa, milloin niistä ei anneta toimituskirjaa tai ilmoiteta kirjallisesti asianomaiselle, pidetään päätösluetteloa. Ulkoasiainvaliokunnassa käsitellyistä asioista pidetään luetteloa, jonka asianomainen esittelijä laatii. Raha-asiainvaliokunnassa tehdyt päätökset ja sellaiset valtiovarainministeriön päätökset, joita tarkoitetaan 47§:n 1 momentissa, merkitään esittelylistoihin, jotka nidotaan.


62 §

Valtioneuvoston jäsenen nimittämistä koskeva tasavallan presidentin avoin kirje on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989. Asetuksen 16§:n 2 momentti tulee lääninoikeuksia koskevalta osalta voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.