382/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion virasto tai laitos voi yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa osallistua valtion tulo- ja menoarviossa kehitysyhteistyöhön osoitettujen määrärahojen rajoissa kehitysyhteistyötehtäviin kotimaassa ja ulkomailla sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Osallistuminen kehitysyhteistyötehtäviin edellyttää, että tehtävät soveltuvat viraston tai laitoksen varsinaiseen toimintaan eivätkä aiheuta sille erityistä haittaa.

3 §

Ulkoasiainministeriön ja muun valtion viraston tai laitoksen yhteistyön sisältö ja menettelytavat vahvistetaan kirjallisesti osapuolten kesken tehtävittäin.

Yhteistyön sisällön ja menettelytavat vahvistavan asiakirjan hyväksyy asianomaisen hallinnonalan ministeriö, jollei viraston tai laitoksen osalta ole muuta säädetty tai kyseinen ministeriö toisin päätä.

4 §

Tässä laissa tarkoitetuista kehitysyhteistyötehtävistä virastolle tai laitokselle aiheutuvat kustannukset veloitetaan ulkoasiainministeriön pääluokassa kehitysyhteistyöhön osoitetuista määrärahoista. Kustannukset lasketaan ottaen huomioon, mitä valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa on säädetty.

5 §

Ulkoasiainministeriöllä on oikeus saada hyväksyttäväkseen valtion viraston tai laitoksen tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten tekemät henkilövalinnat sekä asetuksella säädettävissä tapauksissa edellyttää näitä tehtäviä suorittavan henkilön korvaamista toisella henkilöllä.

6 §

Viraston tai laitoksen palveluksessa oleva henkilö, joka on palkattu hoitamaan kehitysyhteistyötehtäviä, ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista tässä tehtävässä tietoonsa saamaa seikkaa, joka erikseen on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi taikka joka asian laadun vuoksi on muutoin ilmeisesti pidettävä salassa. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 203/89
Ulkoasiainvaliok. miet. 10/89
Suuren valiok. miet. 13/89

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.