356/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, 12§:n 1 momentin 54 kohta ja 14§:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (263/89), 14§:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88) ja 12§:n l momentin 54 kohta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (89/77), näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


sekä asioissa, jotka koskevat:


niin myös


54) radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnettävä lupa, radiolaitteen hyväksyntäpäätös ja radiovastaanottoaseman häiriösuojauspäätös, mikäli niistä peritään radiolaissa (517/88) tarkoitettu maksu sekä yleisradiolähetysten vastaanottimen käyttämiseen myönnettävä lupa, mikäli siitä peritään radiolaitteista annetussa laissa (8/27) tarkoitettu maksu sekä radiotutkinnon suorittamisesta annettava pätevyystodistus, mikäli siitä peritään valtion maksuperustelain (980/73) nojalla säädetty maksu;


14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:


2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 200 markkaa ja muu muutosilmoitus 240 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.