297/1989

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 36§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä marraskuuta 1969 annetussa laissa (685/69), ja

lisätään lakiin uusi 37 b§ seuraavasti:

36 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista asioista valtioneuvosto voi ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa eduskunnalle selonteon, joka on esiteltävä eduskunnalle ja pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Keskustelun päätyttyä selonteko lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi valiokuntaan, jollei eduskunta päätä siirtyä päiväjärjestykseen asiaa valiokuntaan lähettämättä. Käsiteltyään selonteon valiokunnan on mietinnössään ehdotettava selonteon johdosta annettavan lausunnon sanamuoto, jonka lopullisesta sisällöstä eduskunta päättää ja siirtyy päiväjärjestykseen. Selonteon käsittelyssä ei voida tehdä ehdotusta eikä päätöstä valtioneuvoston tai sen jäsenen nauttimasta luottamuksesta.


37 b §

Valtioneuvostolle voidaan eduskunnassa tehdä kysymys valtakunnan hallintoa tai sen suhteita ulkovaltoihin koskevasta ajankohtaisesta asiasta, joka kuuluu valtioneuvoston toimialaan eikä ole merkitykseltään vähäinen. Kysymys on tehtävä kirjallisesti ja annettava vähintään neljän edustajan allekirjoittamana puhemiehelle.

Puhemiesneuvosto päättää, mitkä puhemiehelle annetuista kysymyksistä toimitetaan valtioneuvoston vastattaviksi. Muut kysymykset raukeavat.

Valtioneuvoston puolesta kysymykseen vastaa seuraavalla valtioneuvoston kyselytunnilla pääministeri taikka pääministerin määräyksestä se valtioneuvoston jäsen, jonka toimialaan asia kuuluu, tai muu valtioneuvoston jäsen.> Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja saa vastauksen johdosta käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Puhemies antaa harkintansa mukaan edustajien ja valtioneuvoston jäsenten käyttää asiasta puheenvuoroja. Asiasta ei sallita muuta keskustelua. Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty tai kun puhemies katsoo käydyn keskustelun riittävän, puhemies julistaa keskustelun päättyneeksi. Kysymykseen, johon ei ole vastattu ennen kuin puhemies on lopettanut kyseisen istunnon, vastataan myöhemmällä kyselytunnilla.

Tässä pykälässä säädetystä asiasta ei eduskunta tee päätöstä.

Tarkempia säännöksiä kysymyksen tekemisestä sekä vastauksesta ja muista puheenvuoroista annetaan eduskunnan työjärjestyksessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 246/88
Perustuslakivaliok. miet. 2/89
Suuren valiok. miet. 17/89

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.