280/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus matkailun edistämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n sekä matkailun edistämiskeskuksesta 23 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (186/73) 6§:n nojalla:

1 §

Matkailun edistämiskeskus, jäljempänä edistämiskeskus, perii palveluistaan ja muista suoritteistaan valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan.

Edistämiskeskuksen maksullisia suoritteita ovat tilauksesta suoritettavat markkinaselvitykset ja markkinointitoimenpiteet. Maksullisia suoritteita ovat lisäksi edistämiskeskuksen valmistuttamat mainostuotteet, jotka tilauksesta luovutetaan laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii edistämiskeskus suoritteen tilaajalta.

3 §

Edellä 2§:n mukaan määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Maksu määrätään suoritekohtaisesti.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Välittömät konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta. Koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon välillisissä kustannuksissa.

3) Muut välittömät kustannukset. Matkakustannukset otetaan huomioon valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehtyjen virkaehtosopimusten mukaisesti. Edistämiskeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä.

4) Välilliset kustannukset. >Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla 1 kohdan mukaisesti lasketut välittömät työkustannukset luvulla 1,5.

4 §

Milloin edistämiskeskuksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien vastaavien suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

5 §

Maksun suuruus vahvistetaan edistämiskeskuksen asiakkaan niin pyytäessä ennen suoritteen tuottamista, mikäli maksun suuruus on etukäteen täsmällisesti laskettavissa.

6 §

Edistämiskeskus voi periä ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

7 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

8 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.