273/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Ympäristöministeriön päätös rakennusalan tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen 1§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä helmikuuta 1975 annetussa asetuksessa (116/75), päättänyt:

1 §

Sen lisäksi mitä rakennuslaissa (370/58) ja -asetuksessa (266/59) on säädetty, on rakennuksen, rakenteen, rakennusosan, rakennustarvikkeen tai muun rakennukseen kuuluvan kiinteän laitteen sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteen tai -laitteiston, joita jäljempänä sanotaan tuotteiksi, tyyppihyväksynnässä noudatettava tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Tyyppihyväksyntää haetaan ympäristöministeriöltä.

Hakemuksessa ja sen liitteissä on osoitettava tuotteen käyttötarkoitus sekä ne ominaisuudet, joille hyväksyntää haetaan.

Tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys tuotteesta ja sen käytöstä. Ministeriö voi hakemusta käsitellessään vaatia hakijalta täydentäviä asiantuntijalausuntoja ja tutkimusselostuksia sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä.

3 §

Tyyppihyväksyntä edellyttää hyväksytyn tarkastuselimen suorittamaa tuotteen jatkuvaa ulkopuolista laadunvalvontaa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Laadunvalvonnasta on tehtävä asianmukainen sopimus tyyppihyväksynnän hakijan tai valmistajan ja tarkastuselimen kesken.

4 §

Ulkopuolisella laadunvalvonnalla tarkoitetaan tässä päätöksessä niitä toimenpiteitä, joita tarkastuselin suorittaa varmistaessaan tarkastuksin, tutkimuksin ja kokein, että hyväksytty tuote jatkuvasti täyttää tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaiset laatuvaatimukset.

Tuotteen valmistajan on suoritettava sisäistä oman tuotantonsa laadunvalvontaa, jota tarkastuselin valvoo.

5 §

Laadunvalvonnan tarkastuselimenä on valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ympäristöministeriö voi hyväksyä muunkin laitoksen, viranomaisen tai yhteisön suorittaman laadunvalvonnan tai osan siitä.

6 §

Tyyppihyväksytty tuote tai sen pakkaus on varustettava tässä pykälässä olevan kuvan mukaisella määrämuotoisella merkillä.

Ympäristöministeriö voi antaa tyyppihyväksyntäpäätöksessä tarkempia määräyksiä tuotteen merkitsemisestä.

7 §

Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

8 §

Ympäristöministeriö julkaisee vuosittain tyyppihyväksyntäluettelon 1 päivänä tammikuuta voimassa olleista tyyppihyväksyntäpäätöksistä. Tarvittaessa ministeriö julkaisee luettelon täydennyslehtiä.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan rakennusalan tyyppihyväksynnästä 17 päivänä lokakuuta 1975 annettu sisäasiainministeriön päätös (807/75).

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Sven-Eric Roman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.