256/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan 11 päivänä joulukuuta 1970 annetun lain (761/70) 5§:n 2 momentti, 10§:n 2 momentti, 11§:n 1 ja 3 momentti sekä 12§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

5 §

Jollei poliisipiirin päällikkö suostu luovuttamiseen, hänen on kiireellisesti saatettava asia lääninoikeuden käsiteltäväksi.

10 §

Jos luovutettavaksi pyydetty 8§:n nojalla on määrätty pidettäväksi laitoksessa tai otettavaksi säilöön, on lääninoikeuden annettava päätöksensä, jollei erityistä estettä ole, viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakirjat ovat saapuneet lääninoikeuteen tai jos laitokseen tai säilöön ottaminen on tapahtunut sen jälkeen, samassa ajassa siitä päivästä.


11 §

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa hakea muutosta muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetyssä järjestyksessä. Poliisipiirin päällikön päätöksestä valitus tehdään kuitenkin lääninoikeudelle ja valitusaika on tällöin 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.


Valitettaessa lääninoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lääninoikeuteen. Lääninoikeuden on tällöin viivytyksettä toimitettava asiakirjat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

12 §

Luovuttamispäätös voidaan panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman, jos poliisipiirin päällikkö tai lääninoikeus erityisestä syystä niin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.