245/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 52§:n 5 momentti, 103§:n 3 momentti, 138§:n 1 momentti ja 139§,

sellaisina kuin niistä ovat 52§:n 5 momentti 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609/77), 103§:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (499/81) ja 138§:n 1 momentti 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (580/77), sekä

lisätään lakiin uusi 138 a§ seuraavasti:

52 §

Päätöksestä, jolla rakentamiskehotus on annettu, saa tontin omistaja tai haltija valittaa lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei päätöstä valituksen johdosta kumota, luetaan 2 momentissa rakentamiselle asetettu määräaika rakentamiskehotuksen antamisesta.


103 §

Jos syntyy erimielisyyksiä maan ottamisesta 2 momentin mukaiseen käyttöön, asian ratkaisee lääninoikeus. Jäljempänä 108§:n 2 momentissa tarkoitettuja korvauksia koskevat erimielisyydet eivät vaikuta kunnan haltuunotto-oikeuteen.

138 §

Tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten perusteella annetusta rakennuslautakunnan päätöksestä sekä kaupunginhallituksen päätöksestä tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa saa valittaa lääninoikeuteen. Valitusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.


138 a §

Sellaisesta asema- tai rakennuskaavan muutosta, rantakaavaa tai rantakaavan muutosta koskevasta päätöksestä, jota ei ole alistettava vahvistettavaksi, samoin kuin sellaisesta yleiskaavaa koskevasta päätöksestä, jota ei alisteta vahvistettavaksi, tehdään valitus sille viranomaiselle, jolle vastaavasta alistettavaa kaavaa koskevasta päätöksestä valitetaan. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty.

Kunnanhallituksen päätökseen katu- tai rakennuskaavatiepiirustusten vahvistamista sekä tämän lain 124 a§:n mukaista toimenpidelupaa koskevassa asiassa haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukseen. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä kunnallislaissa on säädetty. Toimenpidelupaa koskeva lääninhallituksen päätös annetaan kuitenkin tämän lain 140§:ssä säädetyllä tavalla.

139 §

Lääninoikeuden päätöksestä samoin kuin lääninhallituksen päätöksestä sen ratkaistavaksi alistetussa tai valituksella saatetussa asiassa valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja lääninhallituksen päätöksestä muussa asiassa ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, jollei toisin ole säädetty.

Ympäristöministeriön 1 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Ministeriön päätökseen tässä pykälässä tarkoitetuissa asioissa on liitettävä valitusosoitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Lääninoikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka lain voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen tai ympäristöministeriön toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa tai vastaavasti ympäristöministeriössä.

Tämän lain 139§:n 1 momenttia sovelletaan valituksiin, jotka tehdään tämän lain voimaan tultua annettavista lääninoikeuden tai lääninhallituksen päätöksistä.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.