187/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (191/87) 36§:n 1 momentti, 37§:n 16, 17, 19 ja 22 kohta, 53§:n 4 kohta sekä 64, 65 ja 68§,

näistä 36§:n 1 momentti, 37§:n 16, 17, 19 ja 22 kohta ja 53§:n 4 kohta sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1244/87) sekä

lisätään asetuksen 37§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, uusi 21 a kohta ja 67§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

36 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköt sekä yleisen osaston osastopäällikkönä toimiva hallitusneuvos, neuvottelevia virkamiehiä, hallitusneuvoksia, apulaisosastopäälliköitä, hallitusneuvoksia toimistopäällikköinä, vanhempi hallitussihteeri toimistopäällikkönä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, toimistopäälliköitä, kaupallinen neuvos toimistopäällikkönä, ylitarkastajia ja tarkastajia, yritystutkijoita, erikoistutkijoita, tutkijoita, suunnittelijoita, koulutuspäällikkö, esittelijöitä, pääsihteereitä, kaupallisia sihteereitä, ylikielenkääntäjä, kielenkääntäjiä, yliaktuaari, kamreeri ja apulaiskamreeri, tiedotussihteereitä, taloustarkastajia, osastosihteereitä ja ministerin sihteereitä, reviisori, kirjaajia, apulaistarkastajia, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä sekä muita vakinaisia virkamiehiä.


37 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


16) erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, koulutuspäälliköllä, pääsihteerillä ja kaupallisella sihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

17) yritystutkijalla, suunnittelijalla ja tutkijalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,


19) ylikielenkääntäjällä ja kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto sekä viran hoitamisen edellyttämä kielitaito,


21 a) tarkastajalla ja taloustarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin taikka virkaan soveltuva tutkinto ja hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin,

22) yliaktuaarilla, kamreerilla, apulaiskamreerilla, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä, reviisorilla, apulaistarkastajalla, pääkirjanpitäjällä ja kirjanpitäjällä virkaan soveltuva tutkinto sekä


53 §

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


4) enintään 400 000 markan määräisiä yritystoiminnan aluetuesta annetussa laissa (1297/88) tarkoitettuja, kauppa- ja teollisuusministeriön päätösvaltaan kuuluvia avustuksia,


64 §

Energiaosaston suunnittelutoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energiatalouden suunnittelua ja energia-alan tiedotusta koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä.

65 §

Energiaosaston energiatutkimustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energia-alan tutkimusta, tiedotusta ja tietohuoltoa sekä koetoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä, lukuun ottamatta niitä asioita, jotka käsitellään muissa toimistoissa.

67 §

Teollisuuspiirien yhteisistä määrärahoista maksettavat menot hyväksyy kehittämistoimistoon määrätty toimistopäällikkö.

68 §

Yrityskehitysosaston yritysrahoitustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) mukaisen kuljetustuen myöntämistä koskevat asiat sekä hyväksyy niistä johtuvat menot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.