106/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain 2§, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (865/71), näin kuuluvaksi:

2 §

Valtionapulaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä, jonka eläketurvan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin valtionapulaitoksella oli tai olisi ollut oikeus saada valtionapua 1§:ssä tarkoitetulla tavalla, on oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

Valtionapulaitoksen palveluksessa olevan 1 momentissa tarkoitetun henkilön tai tämän lain nojalla valtion varoista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä saaneen henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön osalta niistä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tämän lain voimaantulosta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (103/89) voimaantulosta on säädetty.

Hallituksen esitys 160/88
Sosiaalivaliok. miet. 31/88
Suuren valiok. miet. 193/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.