73/1989

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 13§:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (75/72), määrännyt sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteet seuraavasti:

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitettua hammaslääkärinpalkkiotaksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4§:ssä ja tässä päätöksessä mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon eri ryhmiin kuuluvista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Sairausvakuutuslain nojalla korvattavasta, hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan. Lisäksi suoritetaan korvausta hammaslääkärin antamasta todistuksesta, puhelimitse tai postitse annetuista hoito-ohjeista ja reseptin uusimisesta.

Tämän päätöksen mukaan ei kuitenkaan suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista.

3 §

Hammaslääkärin todistuksesta taksa on:

1)tavallisesta todistuksesta enintään 21 markkaa

2)perusteellisesta todistuksesta enintään 68 markkaa.

4 §

Puhelimitse tai postitse annetuista hoito-ohjeista mahdollisine resepteineen taksa on enintään 27 markkaa, jollei hoito-ohjeen ole katsottava sisältyvän sellaiseen toimenpiteeseen, josta peritystä palkkiosta suoritetaan korvausta jäljempänä olevien perusteiden mukaisesti.

5 §

Yhden tai useamman reseptin uusimisesta taksa on, jollei reseptin uusimisen ole katsottava sisältyvän sellaiseen toimenpiteeseen, josta peritystä palkkiosta suoritetaan korvausta jäljempänä olevien perusteiden mukaisesti, enintään 13 markkaa.

6 §

Jos on kysymys erikoishammaslääkärin oikeudet saaneen hammaslääkärin omaa erikoisalaansa koskevassa asiassa antamasta todistuksesta, hoito-ohjeesta tai reseptin uusimisesta, korotetaan 3-5§:n mukaisia markkamääriä 30 prosentilla.

7 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuja muita kuin hammaslääkärin todistuksen antamista tai reseptin uusimista koskevia markkamääriä korotetaan päivystyslisällä tai säännöllisen vastaanottoajan ulkopuolella toteutettavan työn lisällä.

Järjestetyllä päivystysvastaanotolla, jossa vastaanottoajasta on julkisesti etukäteen ilmoitettu, on päivystyslisä vahvistettava vähintään 20 markaksi ja enintään 89 markaksi.

Hammaslääkärin palkkiotaksan mukaisia markkamääriä säännöllisen vastaanottoajan ulkopuolella suoritetusta työstä, jota ei ole tehty päivystysvastaanottoaikana, korotetaan seuraavasti:

1)Jos käynti tai toimenpide on suoritettu hammaslääkärin säännöllisen vastaanottoajan ulkopuolella lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 13.00-17.00 välisenä aikana tai muuna arkipäivänä kello 17.00-21.00 välisenä aikana, taksoja korotetaan lukuun ottamatta todistus- ja lausuntotaksoja 50 prosentilla.

2)Jos käynti tai toimenpide on suoritettu lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 17.00 jälkeen, muuna arkipäivänä kello 21.00-8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä, taksoja korotetaan todistus- ja lausuntotaksoja lukuun ottamatta 100 prosentilla.

8 §

Hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta sairausvakuutuslain 5§:n 2 momentin mukaiseen hammashoitoon sekä sairausvakuutuslain 5 b§:n mukaiseen järjestelmälliseen hammashuoltoon perustuvista käyntimaksuista ja toimenpidemaksuista.

Jos hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan korvattavan tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut erikoishammaslääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan mainitun taksan mukaisia markkamääriä 30 prosentilla.

9 §

Käyntimaksujen taksoja vahvistettaessa noudatetaan seuraavia perusteita ja markkamääriä:

1) hammaslääkärin käynti potilaan luona enintään 149markkaa
2) hammaslääkärin käynti potilaan luona kesken vastaanoton enintään 224markkaa
10 §

Hammaslääkärin tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näistä toimenpiteistä suoritettavien toimenpidemaksujen taksat on vahvistettava vähintään 19 markaksi ja enintään 1 398 markaksi toimenpiteeltä.

Jos viimeisen ryhmän toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan tämän ryhmän osalta taksaa 50 prosentilla.

Jos leikkaustoimenpiteeseen on osallistunut toinen hammaslääkäri avustajana, taksa on tämän palkkion osalta puolet suoritetun toimenpiteen taksasta.

11 §

Sairaalassa hoidettavalta hammaslääkärin potilaalta perityn hoitopäiväpalkkion taksaa vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 72 markkaa päivältä.

Jos on kysymys erikoishammaslääkärin hoitopäiväpalkkiosta, korotetaan markkamäärää 30 prosentilla.

12 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 20 päivänä kesäkuuta 1985 antama päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (525/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen siltä osin kuin päätös koskee hammaslääkärin palkkioita.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vt. Nuorempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.