69/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 26§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87),

muutetaan 18§:n 2 momentti, 19§:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 21§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 18§:n 2 momentti, 19§:n 1 ja 3 momentti sekä 21§:n 2 momentti mainitussa 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, ja

lisätään 5§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Sen estämättä, mitä 1 momentin 6 kohdassa ja 3 momentissa sekä 4§:ssä on säädetty työnhakijanaolosta ja työkykyisyydestä, työttömyyspäivärahaan oikeutetulle henkilölle maksetaan päivärahaa myös siltä työkyvyttömyysajalta, jolta henkilö ei saa sairausvakuutuslain 19§:n 1 momentissa olevan rajoituksen vuoksi päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä korvausta taikka työnantajalta sairausajan palkkaa.

18 §
Lyhennetty työpäivä

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän pykälän mukaan lomautuskertaa kohti enintään 150 täyttä työttömyyspäivää vastaavalta ajalta, kuitenkin vähintään 18 kuukauden ajan.


19 §
Osa-aikatyön vastaanottaminen

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyötä, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä osasta, joka ylittää 650 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 150 täyden työttömyyspäivärahan suuruinen määrä, kuitenkin vähintään 18 kuukauden ajan.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu henkilö työskentelee yhdenjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan työssä, jossa työaika on alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan pituinen, työttömyyspäivien ja 18 kuukauden laskentajakso aloitetaan alusta henkilön otettua työttömäksi jouduttuaan uudelleen vastaan osa-aikatyötä.


21 §
Sivutyö

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 650 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta perusturvassa henkilön täysimääräisen peruspäivärahan määrään tai ansioturvassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutettuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Lain voimaan tullessa työttömyysturvalain 26§:n 2 momentin mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saavan henkilön päiväraha tarkistetaan tämän lain mukaiseksi.

Tämän lain 19§:n 1 momentissa ja 21§:n 2 momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat vuoden 1989 ensimmäisen neljänneksen tasoa.

Hallituksen esitys 151/88
Sosiaalivaliok. miet. 32/88
Suuren valiok. miet. 194/88

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.