33/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 2§:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5§,

näistä 2§:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (40/73), näin kuuluviksi:

2 §

Työsuojeluhallintoa johtaa, valvoo ja hoitaa työministeriön alaisena keskusvirastona työsuojeluhallitus.

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä tässä laissa on säädetty ja sille muualla laissa tai asetuksessa taikka päätöksissä olevien säännösten ja määräysten mukaan kuuluu, käsitellä ne työympäristöä, työsuojelua, työsuhdetta, työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamisen valvontaa ja metsäpalkkatarkkailua koskevat asiat, jotka ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet työsuojeluhallitukselle tai jotka myöhemmin säädetään lailla tai asetuksella työsuojeluhallituksen käsiteltäviksi. Sen estämättä, mitä työsuojeluhallituksen toimivallasta on säädetty, työministeriön käsiteltäviin kuuluvat kuitenkin sellaiset asiat, jotka on esiteltävä tasavallan presidentille tai valtioneuvostolle tai jotka asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain (79/22) 2§:n 3 momentin nojalla on siirretty valtioneuvostolta ministeriön ratkaistaviksi taikka jotka ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet> sosiaali- ja terveysministeriölle.


4 §

Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten on työministeriön yhteydessä työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon työsuojelun eri alojen asiantuntemuksen, edustavimpien työmarkkinajärjestöjen, valtiovarainministeriön sekä edustavimpien eri alojen yrittäjien ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustuksen ohella myös muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien järjestöjen ja yhteisöjen edustus.

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä varten on työsuojelupiireissä työsuojelulautakunta, jonka kokoonpanon määrää asianomaisen piirin esityksestä työministeriö. Muuten on työsuojelupiirien työsuojelulautakunnista soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvottelukunnasta on säädetty.

5 §

Milloin 1§:ssä tarkoitetuissa työsuojelua koskevissa laeissa on edellytetty suoritettavaksi erityisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tarkastuksia tapaturmien ehkäisemiseksi taikka työn ja työympäristön epäterveellisyyden toteamiseksi, työministeriö voi harkintansa mukaan määräajaksi antaa mainittujen toimenpiteiden suorittamisen erityisten asiantuntijoiden taikka työsuojelujärjestöjen tai -laitosten tehtäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä johtuvien kustannusten korvaamiseksi on niiden, jotka ovat velvollisia näitä toimenpiteitä työsuojeluviranomaisen määräyksestä teettämään, suoritettava toimenpiteen laadun ja laajuuden mukaan määräytyviä maksuja, joiden perusteet työministeriö tarvittaessa vahvistaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.