3/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Laki lapsilisälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain (541/48)1 §:n 3 momentti ja 3 §:n 3 momentti, niistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä kesäkuuta 1962 annetussa laissa (337/62),

muutetaan 1 §:n 2 momentti sekä 2, 5, 6, 9 ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1107/87), 2 ja 5 § osittain muutettuina 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla (1055/85) sekä 6, 9 ja 10 § 29 päivänä huhtikuuta 1955 annetussa laissa (192/55), sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1040/74), uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Lapsilisän ja jatkettuna suoritettavan lapsilisän määrä on 255 markkaa kalenterikuukaudessa. Jäljempänä 3 §:ssä mainitun, lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta on lapsilisän määrä kalenterikuukaudessa kuitenkin 296 markkaa, kolmannesta lapsesta 382 markkaa, neljännestä lapsesta 497 markkaa sekä viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta 599 markkaa kalenterikuukaudessa, paitsi milloin lapsi on 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla hoidettavana laitoksessa. Jatkettuna suoritettava lapsilisä ei vaikuta muiden lasten lapsilisien määrään.

2 §

Lapsilisä suoritetaan sen kalenterikuukauden alusta lukien, joka seuraa sitä kalenterikuukautta, jonka kuluessa lapsi tai oikeus lapsilisään on syntynyt, sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jonka kuluessa lapsi täyttää kuusitoista vuotta. Lisäksi suoritetaan lapsilisää jatkettuna sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää seitsemäntoista vuotta.

Jos lapsilisään oikeutettu lapsi kuolee tai jos olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, että oikeus lapsilisään sen johdosta lakkaa, lopetetaan lapsilisän suorittaminen kuolemantapausta tai olosuhteiden muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

5 §

Lapsilisää ei suoriteta kalenterikuukaudelta, jonka alkaessa lapsi on hoidettavana laitoksessa, jossa valtio kokonaan suorittaa hänen hoitokustannuksensa.

Lapsilisää ei suoriteta jatkettuna kalenterikuukaudelta, joka seuraa sitä kalenteri kuukautta, jonka kuluessa lapsi alkaa saada kansaneläkelaissa (347/56) tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä.

6 §

Jos lapsi kalenteri kuukauden alkaessa on kunnan kustannuksella hoidettavana muussa kuin 5 §:ssä mainitussa laitoksessa, suoritetaan lapsilisä tältä kalenterikuukaudelta sille kunnalle, joka ensisijassa vastaa hänen hoitokustannuksistaan. Lapsilisällä on tällöin hyvitettävä niitä hoitokustannuksia, joista yksityinen henkilö, kunta tai valtio on vastuussa. Mahdollinen ylijäämä on tilitettävä lapsilisään oikeutetulle.

9 §

Lapsilisää ei suoriteta, mikäli sosiaalilautakunta ei sille esitetyistä pätevistä syistä toisin päätä, siltä kalenterikuukaudelta, joka on päättynyt kuusi kuukautta aikaisemmin, kuin 7 §:ssä mainittu tai muu lapsilisää koskeva ilmoitus tehdään.

10 §

Lapsilisä suoritetaan kalenterikuukausittain sosiaalilautakunnan toimesta postisiirtoliikkeen välityksellä. Lapsilisän suorittamisen tavasta ja ajasta määrätään tarkemmin asetuksella.

Jollei nostamatta jätettyä lapsilisää haeta uudelleen suoritettavaksi kuuden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona lapsilisä on ollut postitoimipaikassa nostettavana, on oikeus siihen menetetty, mikäli sosiaalilautakunta ei sille esitetyistä pätevistä syistä toisin päätä.

Jos lapsilisä on jätetty nostamatta kuudelta perättäiseltä kalenterikuukaudelta, keskeytetään sen suorittaminen. Suorittamisen uudelleen aloittamista on haettava kirjallisesti sosiaalilautakunnalta.

11 §

Lääninoikeus voi lapsilisän nostajan tai sosiaalilautakunnan hakemuksesta tai 3 momentissa tarkoitetun esityksen käsittelyn yhteydessä päättää, että lapsilisän nostajalta on jätettävä kokonaan tai osittain perimättä takaisin oikeudettomasti nostetun lapsilisän määrä, jos siihen on syytä lapsilisää nostaneen elatusvelvollisuus, hänen tai hänen perheensä toimeentuloedellytykset tai muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 177/88
Sosiaalivaliok. miet. 23/88
Suuren valiok. miet. 153/88

Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.