1363/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus kalansaaliin hintatuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan kalansaaliin hintatuesta 5 päivänä joulukuuta 1975 annetun asetuksen (919/75) nimike, 1§, 2§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti sekä 6, 7, 8 ja 9§ seuraavasti:

Kalastustuloasetus

1 §

Kalastustulolaissa (1157/88) tarkoitettua hintatukea suoritetaan ensisijaisesti silakasta ja kilohailista. Hintatukea voidaan suorittaa myös ahvenesta, hauesta, muikusta, siiasta ja turskasta.

Henkilön katsotaan saavan kalastuksesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä, jos hänen kalastuksesta saamansa tulon määrä ja sen osuus kokonaistuloista nousevat maa- ja metsätalousministeriön vahvistamiin vähimmäismääriin eivätkä muut tulot ylitä ministeriön vahvistamaa enimmäismäärää. Ministeriö voi vahvistaa hintatuen enimmäismäärän.

2 §

Milloin ihmisravinnoksi käytettävä kala on luokiteltu siten kuin tuoreen kalan käsittelystä ennen kulutukseen tai jalostettavaksi toimittamista annetussa asetuksessa (410/84) on säädetty, voidaan luokittelu ottaa huomioon vähimmäis- ja tavoitehintoja määrättäessä.


3 §

Kalastustulolain 3§:ssä tarkoitettu saaliin määrä arvioidaan kolmen lähinnä edeltäneen vuoden saaliiden keskimäärän perusteella.


5 §

Kalastustulolain 6§:ssä tarkoitettuina maa- ja metsätalousministeriötä avustavina kalatalousjärjestöinä toimivat kalastajaliitot sekä asianomaiset maatalouskeskukset.


6 §

Kalastustulolain 2§:n 2 momentissa tarkoitettu kalastajia edustava järjestö on Suomen Ammattikalastajaliitto r.y., kalakauppaa edustava järjestö on Suomen Kalakauppiasliitto r.y., kalanjalostusteollisuutta edustava järjestö on Elintarviketeollisuusliitto r.y. ja turkistuottajia edustava järjestö on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto r.y.

Ennen kalastuksen hintatukilautakunnan asianomaisten jäsenten määräämistä on kuultava ammattikalastajien ja kalatalousjärjestöjen edustajia.

7 §

Kalastustulolain 1§:n 1 momentissa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi kalastustuloneuvotteluissa voidaan neuvotella myös muiden kuin edellä 1§:n 1 momentissa tarkoitettujen kalalajien hinnoista.

8 §

Kalastuksen hintatukilautakunta voi myös pyydettäessä antaa viranomaisille lausuntoja kalastusta koskevista tukihakemuksista.

9 §

Tarkempia määräyksiä kalastustulolain 6§:n 2 momentissa tarkoitetusta kalatalousjärjestöille suoritettavasta korvauksesta samoin kun asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.