1353/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki leipomotyölain 2 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 2§:n 3 momentti ja 3§:n 2 momentti, näistä 2§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (264/83), näin kuuluviksi:

2 §

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, saadaan työ työnantajain ja työntekijöiden yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, sopimuksella ja työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston luvalla järjestää tehtäväksi kolmessa tai useammassa vuorossa ruokaleivän valmistuksessa teollisuuslaitoksessa, leipomossa tai sellaisen osassa, jonka teknilliset laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle.


3 §

Jos 1 momentissa mainitun tuotannon tarkoituksenmukaisen järjestelyn tai jonkin pakottavan syyn vuoksi on tarpeen teettää työtä kello 23:n ja 5:n välisenä aikana, työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi antaa siihen määräämillään ehdoilla luvan, milloin tehtaan taikka teollisuuslaitoksen tai leipomon erillisen osaston teknilliset laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 193/88
Sosiaalivaliok. miet. 35/88
Suuren valiok. miet. 227/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.