1348/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1184/88) 10§:n 2 momentin ja 14§:n nojalla:

1 §

Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin asuinkunnan terveyslautakunnalta tapaturmaviraston vahvistamalla hakemuskaavakkeella. Jos rintamaveteraanilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, kuntoutusta haetaan tapaturmavirastolta.

2 §

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2§:n 2 ja 3 momentissa mainittujen perusteiden mukaan valittu kuntoutettava ohjataan avo- tai laitoskuntoutukseen niin, että yleinen lääketieteellinen kokemus huomioon ottaen on mahdollista saavuttaa riittävä hoitotulos. Tällöin tulee ottaa huomioon rintamaveteraanin terveydentila, kuntoutusta antavan toimintayksikön toiminnan laatu sekä maantieteelliset, kielelliset ja muut olosuhteet.

3 §

Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena kaksi viikkoa kalenterivuodessa ja avokuntoutuksena enintään viisitoista käyntikertaa kalenterivuodessa.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/88) 2§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuntoutusta voidaan laitoskuntoutuksena antaa enintään neljä viikkoa kalenterivuodessa ja avokuntoutuksena enintään kaksikymmentä käyntikertaa kalenterivuodessa.

4 §

Tapaturmavirasto korvaa terveyslautakunnalle rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 7§:n 1 momentissa mainituin perustein terveyskeskuksen omana toimintana antamasta kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. Korvaus lasketaan keskimääräisten kustannusten mukaisesti noudattaen, mitä kansanterveyslain 25§:ssä sairaansijalla annetun hoidon korvauksen laskemisesta on säädetty, kuitenkin niin, että avokuntoutuksen korvaus lasketaan käyntikertojen mukaan.

5 §

Terveyslautakunta maksaa rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4§:ssä tarkoitetuille yksityisille toimintayksiköille laitoskuntoutuspalvelut tapaturmaviraston vahvistamien korvausten suuruisina.

Avokuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset terveyslautakunta maksaa sen suuruisina, kuin on sovittu yksityisen toimintayksikön kanssa.

6 §

Tapaturmavirasto suorittaa rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 10§:n 2 momentissa tarkoitettuja menoja varten kansaneläkelaitokselle vuosittain ennakkoa. Ennakko perustuu tapaturmaviraston arvioon siitä, kuinka monta rintamaveteraania voidaan lähettää kuntoutukseen tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan rajoissa, sekä kansaneläkelaitoksen arvioon.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15. päivänä toimitettava tapaturmavirastolle arvio seuraavaa kalenterivuotta koskevan ennakon määräämistä varten. Tapaturmavirasto suorittaa ennakon kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon neljännesvuosittain etukäteen.

Vuotuinen ennakko tarkistetaan ennen vuoden viimeisen neljänneksen ennakon suorittamista. Tapaturmaviraston tulee suorittaa ennakon oikaisu, jos kuluvan vuoden arvio on olennaisesti muuttunut.

Kansaneläkelaitos toimittaa tapaturmavirastolle kalenterivuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa selvityksen edellisenä vuonna korvatuista kustannuksista. Ennakkona liikaa saamansa määrä on kansaneläkelaitoksen palautettava tapaturmavirastolle. Määrä voidaan periä niin, että se vähennetään seuraavan vuoden toisen vuosineljänneksen ennakon maksamisen yhteydessä.

7 §

Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa, että kuntoutusta annetaan tapaturmaviraston ja lääkintöhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus (1115/85).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.