1344/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 14§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (526/81), ja

lisätään 4§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 41 a§ seuraavasti:

4 §

Työtapaturman seurauksena korvataan myös muun kuin työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden olennainen paheneminen, kun paheneminen on todennäköisesti aiheutunut työtapaturmasta. Korvausta maksetaan tällöin sairauden tai vamman pahenemisen ajalta.

14 §

Siitä riippumatta, mitä 1 momentissa on säädetty, työntekijälle korvataan työtapaturman aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneet 41§:n 5 momentissa tarkoitetut perustellut ja tarpeelliset kulut lääkärintutkimuksesta ja työntekijän sairauden työperäisyyden selvittämiseen tarvittavien työolosuhdetietojen hankkimisesta, vaikka vamma tai sairaus ei osoittaudukaan korvattavan työtapaturman aiheuttamaksi tai korvattavaksi ammattitaudiksi. Epäiltäessä sairautta ammattitaudiksi korvauksen suorittaminen edellyttää, että tutkimus perustuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arviointiin ja tutkittavan henkilön työolosuhdetietoihin.

41 a §

Työtapaturmaa koskevan hakemuksen tai ilmoituksen taikka 39§:n 2 momentissa tarkoitetun tutkintapöytäkirjan saatuaan vakuutuslaitoksen on huolehdittava siitä, että kaikki korvauksen ratkaisua varten tarvittavat asiakirjat mahdollisimman nopeasti on sillä käytettävissä kuitenkin huomioon ottaen, mitä 41§:n 5 momentissa on lääkärinlausunnon toimittamisesta sanottu.

Jos vakuutuslaitoksen tietoon on saatettu muulla kuin 1 momentissa mainitulla tavalla tapaturma, jonka johdosta vakuutuslaitoksen voidaan otaksua joutuvan suorittamaan korvausta, vakuutuslaitoksen tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tässä laissa tarkoitetun korvausasian vireilletuloa varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 14§:n 4 momenttia sovelletaan siinä tarkoitettuun työolosuhdetietojen hankkimiseen, joka on tapahtunut tämän lain voimassa ollessa.

Hallituksen esitys 153/88
Sosiaalivaliok. miet. 36/88
Suuren valiok. miet. 228/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.