1308/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maataloustulolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä elokuuta 1982 annettuun maataloustulolakiin (629/82) uusi 15 a§ ja 16§:ään, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (444/84), uusi 2 momentti seuraavasti:

15 a §

Poiketen siitä, mitä 15§:ssä on säädetty maatalouden osallistumisesta maataloustuotteiden vientikustannuksiin, peritään maataloudelta vuonna 1989 markkinoimis- ja muina maksuina sekä veroina tai vientimaksuina 10 miljoonaa markkaa ruokaperunan markkinoinnista valtiolle aiheutuvien menojen osittaiseksi kattamiseksi.

16 §

Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty, voidaan vuonna 1989 maataloustuotannon ohjaamiseen ja tasapainottamiseen käyttää edellä 1 momentin lisäksi valtioneuvoston tarkemmin päättämä määrä, kuitenkin enintään 400 miljoonaa markkaa valtion varoja, josta puolet katetaan, sen mukaan kuin erikseen säädetään, maataloudelta perittävinä maatalouden markkinoimismaksuina, veroina ja vientimaksuina, joita ei 3§:ssä tarkoitettua kokonaislaskelmaa laadittaessa lueta maatalouden kustannuksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989.

Hallituksen esitys 144/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 138/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.