1302/1988

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1988

Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 15§:n 2 momentti,

muutetaan väliaikaisesti 14§, 20§:n 1 momentti, 25§:n 1 momentti, 26§:n 2 momentti ja 34§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 14§ muutettuna 22 päivänä elokuuta 1986 ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (623/86 ja 1323/87) sekä 25§:n 1 momentti ja 34§:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 14 a§ seuraavasti:

14 §

Uusia tuotantokiintiöitä voidaan muissa kuin 12 ja 13§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vahvistaa ja vahvistettuja tuotantokiintiöitä korottaa kunkin maatalouspiirin alueella vuonna 1989 yhteensä 50 prosenttia siitä asianomaisen maatalouspiirin alueella vuonna 1986 tuotetusta maitomäärästä, jota vastaavat tuotantokiintiöt on lakkautettu vuonna 1988.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan tuotantokiintiöitä vahvistaa ja vahvistettuja kiintiöitä korottaa maatilalain (188/77) mukaisella rakentamisavustusalueella, Kajaanin ja Joensuun maatalouspiirien rakentamisavustusalueeseen kuulumattomissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnassa 50 prosentin sijasta 100 prosenttia sanotussa momentissa tarkoitetusta maitomäärästä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja maitomääriä yhteenlaskettaessa huomioon ei oteta vuonna 1988 tehtävistä maidontuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen (26/88) mukaisen maidontuotannon vähentämissopimuksen tehneitä maidontuottajia. Huomioon ei myöskään oteta 13§:n mukaisen tuotantokiintiön siirron tai vahvistamisen yhteydessä lakkautettuja tuotantokiintiöitä.

14 a §

Tuotantokiintiöitä voidaan vahvistaa ja korottaa 14§:n nojalla, kun sitä on maidontuottajan tilan kehittämisen kannalta pidettävä tarpeellisena ottaen erityisesti huomioon tilalla harjoitetun tuotannon suunnat sekä tilakokonaisuus ja tuottajan olosuhteet muutoin. Ensisijaisesti kiintiöitä on tällöin vahvistettava ja korotettava nuorille maidontuottajille ja sellaisille maidontuottajille, joiden kohdalla tilan tuotantorakennuksen uusiminen on välttämätöntä tai kysymyksessä on sukupolvenvaihdos tai muu siihen verrattava luovutus.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tuotantokiintiöitä vahvistettaessa ja korotettaessa on lisäksi noudatettava, mitä 15-18§:ssä on säädetty. Tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista kiintiön vahvistamisen ja korottamisen perusteista antaa tarvittaessa maatilahallitus.

Samoin, mikäli kiintiöiden määräytymisjaksoon liittyvä tuotantohäiriö on pudottanut kiintiötä yli 10 prosenttia, voidaan tuottajan hakemuksesta kiintiö täydentää vastaamaan todellista tuotantotilannetta.

20 §

Sen estämättä, mitä 15-19§:ssä on säädetty, voi valtioneuvosto päättää, että aikaisemmin vahvistettuja tuotantokiintiöitä korotetaan päätöstä seuraavan tuotantokiintiöiden voimassaolojakson alusta lukien, kuitenkin enintään tarkkailukarjojen keskituotoksen nousua vastaavasti. Valtioneuvoston on tällöin otettava huomioon maidontuotannon kehitys ja vallitseva markkinatilanne.


25 §

Maatalouspiirin ja maatilahallituksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Maatalouspiirin 14§:n ja 19§:n 2 momentin nojalla antamista päätöksistä tehtyjen valitusten johdosta annettuihin maatilahallituksen päätöksiin ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.


26 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, joiden tulee edustaa maa-ja metsätalousministeriötä, valtiovarainministeriötä, maatilahallitusta, maataloustuottajain keskusjärjestöjä ja meijerijärjestöjä.


34 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja sen mukaisia kiintiöitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1989 saakka. Tällä lailla kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettuun lakiin (1080/81) sisältyvät lypsykarjataloutta koskevat säännökset. Lypsykarjatalouden harjoittamista tai laajentamista koskevat lupahakemukset, jotka ovat vireillä tämän lain voimaan tullessa, on käsiteltävä kuitenkin loppuun mainitun lain säännösten mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Vuoden 1988 maidontuotantoon sovellettuja tuotantokiintiöitä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä myös vuonna 1989.

Hallituksen esitys 175/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 21/88
Valtiovarainvaliok. miet. 96/88
Suuren valiok. miet. 176/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.