1298/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain 1§:n 4 momentti ja 7§,

sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (842/81),

muutetaan lain nimike, 1§:n 1 momentti, 2-5 §, 9 ja 10§ sekä 12§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1004/86), 2§ muutettuna mainituilla 4 päivänä joulukuuta 1981 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla laeilla, 3§ muutettuna mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (9/85), 4§ muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetulla lailla (533/80) ja mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla, 5§ muutettuna mainituilla 4 päivänä joulukuuta 1981 ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 9 ja 10§ sekä 12§:n 2 momentti mainitussa 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, sekä

lisätään 11§:ään sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

Laki

Kehitysaluerahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 1§

Kehitysaluerahasto Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Utvecklingsområdesfonden Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia aluepolitiikasta annetussa laissa (1168/88) säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä yritystoiminnan laadullisen tason kohottamiseksi edistämällä elinkeinotoimintaa mainitussa laissa tarkoitetulla kehitysalueella ja neljännen perusvyöhykkeen tukialueella samoin kuin valtioneuvoston erikseen määräämissä kunnissa ja kunnanosissa muualla maassa.


2 §

Yhtiö edistää yritystoimintaa, siten kuin 3-6 §:ssä tarkemmin säädetään, sitä rahoittamalla sekä harjoittamalla neuvontaa ja muuta palvelutoimintaa sekä toimeenpanemalla tähän liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Rahoitettavalla yritystoiminnalla tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan.

Yhtiö ei kuitenkaan voi kohdistaa 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä varsinaiseen maatilatalouteen eikä rakennusliiketoimintaan. Vähittäiskauppa ja liikenne voivat olla yhtiön toiminnan kohteena vain siltä osin kun kyseessä on matkailuhanke. Palveluyritys, jonka toiminta perustuu alueelliseen tai paikalliseen kysyntään, voi olla yhtiön toiminnan kohteena vain, jos yritys tuottaa yritystoiminnalle tarpeellisia palveluja.

3 §

Yhtiö voi myöntää luottoja yritystoimintaan ja kunnille. Luotot voidaan myöntää myös ilman turvaavaa vakuutta tai vakuutta vaatimatta.

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, markkinoinnin edistämiseen, liikkeenjohdon koulutukseen ja neuvontaan sekä muuhun yritystoiminnan toimintaedellytyksiä parantavaan kehittämistoimintaan myönnetyt lainat voidaan osittain tai kokonaan muuttaa avustuksiksi, jos kehittämistyön päätyttyä siitä aiheutuneiden kustannusten arvioidaan ylittävän työn tuloksena saavutettavan taloudellisen hyödyn.

4 §

Yhtiö voi hankkia yritysten osakkeita tai osuuksia, jos se on yritysten rahoituksen kannalta tarpeellista.

Yhtiö voi myös hankkia kiinteistöyhteisön osakkeita tai osuuksia sekä toimintansa kannalta tarpeellisia osakkeita tai osuuksia. Pysyvästi yhtiö voi omistaa ainoastaan tässä momentissa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia ja kehitysyhtiön osakkeita tai osuuksia.

5 §

Yhtiö voi antaa omavelkaisia takauksia yritysten ottamien luottojen vakuudeksi. Yhtiön takaamien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään valtioneuvoston päättämä määrä. Takauksia voidaan antaa ilman turvaavaa vastavakuutta tai vastavakuutta vaatimatta.

9 §

Vuosina 1982-1993 otetaan valtion tulo- ja menoarvioon tarvittavat määrärahat yhtiölle maksettavaksi avustukseksi, jolla rahoitetaan 6§:n 1 kohdassa tarkoitettuja avustuksia.

10 §

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa saman aikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 2 300 000 000 markan määrä. Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen, Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan. Takauksia voidaan antaa vuoden 1993 loppuun saakka.

11 §

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luottotappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piiriin kuuluvien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 2 400 000 000 markkaa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun takaustappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piirissä kulloinkin olevien takausten kohteena olevien lainojen pääoma saa olla yhteensä enintään 500 000 000 markkaa.

12 §

Yhtiön tulee antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä yritystoiminnan aluetuesta annetussa laissa (1297/88) tarkoitettuja avustushakemuksia, sekä muita yhtiön toimialaan kuuluvia selvityksiä ja tietoja. Ministeriö voi antaa yhtiön suoritettavaksi myös edellä tarkoitettujen avustusten maksamiseen ja käytön valvontaan liittyviä tehtäviä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 209/88
Valtiovarainvaliok. miet. 76/88
Suuren valiok. miet. 186/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.