1293/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11, 12 ja 13§:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82), määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätys palkasta

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava palkansaajalle päätoimesta maksettavasta palkasta verokorttiin merkityn henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin palkkaa varten merkityn muun henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Ennakonpidätys toimitetaan 1 momentissa tarkoitetun perus- ja lisäprosentin mukaan siten, että kunakin palkkakautena maksettavasta palkasta ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn palkkakausikohtaiseen tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan.

Jos palkkaa maksetaan aikaisemmin maksetun palkan lisäksi tai useamman kuin yhden palkkakauden ajalta, ennakonpidätys voidaan toimittaa joko 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai siten, että kuhunkin maksua edeltäneeseen saman kalenterivuoden palkkakauden palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta suorituksesta, ja näin saaduista yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä. Ennakonpidätysten erotus on maksettavasta suorituksesta toimitettava ennakonpidätys.

Edellä 2 ja 3 momentista poiketen työnantaja voi laskea ennakonpidätyksen määrän seuraavasti:

Maksettava palkka lisätään työnantajan aikaisemmin samana verovuonna palkansaajalle maksamien palkkojen yhteismäärään, jota verrataan samojen palkkakausien tulorajojen yhteismäärään. Ennakonpidätys lasketaan maksettujen palkkojen yhteismäärästä samalta ajalta laskettujen tulorajojen yhteismäärään asti perusprosentin mukaan ja ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan. Jos aikaisemmin maksetuista palkoista on jo toimitettu ennakonpidätys, vähennetään palkkojen yhteismäärästä lasketusta ennakonpidätyksestä aikaisemmin toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä ja erotus on toimitettava ennakonpidätys (kumulatiivinen ennakonpidätys).

Jos palkkana pidettäviä suorituksia maksetaan erikseen muuhun maksettavaan palkkaan lisäämättä varsinaisen palkanlaskennan ulkopuolella, ennakonpidätys on toimitettava verokortista ilmenevän henkilökohtaisen lisäprosentin tai 15§:ssä määrätyn suuruisena.

Palkasta tai palkkiosta,joka maksetaan kahdelle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti, ennakonpidätys on toimitettava 50 prosentin suuruisena.

2 §

Päätoimesta maksettavasta lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava päätoimen verokorttiin merkityn perusprosentin suuruisena tai verokortista ilmenevän muun vastaavan henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Toimitettaessa ennakonpidätystä 1§:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla lomaraha ja muu edellä 1 momentissa mainittu suoritus lisätään aikaisemmin maksettuihin palkkoihin ja ennakonpidätys toimitetaan näin saaduista palkkojen yhteismäärästä siten kuin 1§:n 4 momentissa on määrätty.

3 §

Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2§:stä poiketen 32 prosentin mukaan.

4 §

Sivutoimesta maksettavasta palkasta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin merkityn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan siten, kuin sivutuloverokortissa on määrätty tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan.

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

5 §

Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista 17§:ssä tarkoitetulla tavalla tai erikseen verotoimistosta. Kansaneläkkeestä ei kuitenkaan ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu siitä määräystä 17§:ssä tarkoitetulla tavalla tai erikseen verotoimistosta.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava siten kuin palkasta on 1 ja 4§:ssä määrätty.

Maksettaessa eläkettä aikaisemmin maksetun eläkkeen lisäksi tai kertasuorituksena tahi taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena.

Edellä 3 momentista poiketen ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos siinä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta pelkkää kansaneläkettä saavalle maksettavasta 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkkeestä, joka myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu perhe-eläkelain (38/69) mukaista perhe-eläkettä tai rintamasotilaseläkettä ennakonpidätys toimitetaan 15 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa enintään eläkkeiden erotuksen suuruisena.

3 luku

Ennakonpidätys vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta

6 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivä- tai äitiysrahasta, isyys- tai vanhempainrahasta tahi muusta sairausvakuutuslain taikka kansaneläkelain nojalla tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1§:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 17§:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00-121,00 20
121,01-151,00 25
151,01-179,00 30
179,01-242,00 35
242,01-311,00 40
311,01-447,00 45
447,01- 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla maksettavasta vähimmäismääräisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista poiketen 12 prosentin suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksetusta äitiyspäivärahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 prosentin suuruisena.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin edellä 1-3 momenteissa on määrätty.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena.

7 §

Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen tahi potilasvakuutuksen nojalla taikka rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1§:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

Muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista ennakkoperintälain 5§:n (1241/88) mukaisista vakuutuskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena.

Kun maksetaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena.

Tulo- ja varallisuusverolain 58§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä ennakonpidätys on toimitettava 50 prosentin suuruisena.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

8 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ja työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Ennakonpidätys työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja määrältään sitä vastaavasta työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta koulutustuesta toimitetaan kuitenkin 15 prosentin suuruisena. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle maksettavasta työllistämistuesta tai ammatinvalinnanohjauksessa olevalle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta ennakonpidätys toimitetaan 15 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos päivärahan suuruus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00-141,00 20
141,01-175,00 25
175,01-208,00 30
208,01-281,00 35
281,01-361,00 40
361,01-520,00 45
520,01- 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 17§:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 3 momentissa olevan taulukon mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista.

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta

9 §

Lapsen kotihoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1§:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1§:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidontuesta siten kuin 4§:ssä on sivutuloista määrätty.

6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

10 §

Opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitetusta aikuisopintorahana myönnettävästä ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 10 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

11 §

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa ennakonpidätys on 50 prosenttia.

Valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin palkasta on 1 ja 4§:ssä määrätty.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista

12 §

Ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä määrätty.

9 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

13 §

Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten, että pidätyksestä jätetään täysien markkojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

14 §

Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätöksessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta kuin palkkaa, josta on toimitettava 1§:n mukainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tarvitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle, jos korvauksen maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot 17§:ssä tarkoitetulla tavalla verohallitukselta tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturmavakuutuslain 39§:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella tai liikennevahingossa työnantajalta saadulla vahinkoilmoituksella.

15 §

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmaksajalle verokorttia eikä maksaja saa 14 eikä 17§:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava muita tässä päätöksessä ennakonpidätyksen suuruudesta annettuja määräyksiä, ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen yhteismäärä on enintään 50 markkaa.

16 §

Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää tätä osoittavan verokortin tai verotoimiston antaman muun määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

17 §

Automaattista tietojenkäsittelyä eläkkeiden maksatuksessa käyttävä eläkkeenmaksaja saa pyynnöstä verohallitukselta eläkkeestä ja elinkorosta toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarvittavan eläkkeensaajan ennakonpidätysprosentin. Eläkkeenmaksajan on esitettävä pyyntö konekielisessä muodossa.

Päätöksen 6§:ssä tarkoitettujen suoritusten ennakonpidätyksen toimittamista varten kansaneläkelaitos saa tarvittavat tiedot konekielisessä muodossa verohallitukselta. Vastaavat tiedot verohallitus luovuttaa työttömyyskassoille ja ammattikurssikeskuksille sekä liikennevakuutusyhdistykselle, joka voi antaa tiedot edelleen lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittavalle vakuutuslaitokselle 7§:ssä tarkoitettujen suoritusten ennakonpidätyksen toimittamista varten.

18 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Päätöstä sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin, kuitenkin siten, että 7§:n 2 momenttia, 8§:n 3 momenttia ja 11§:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1989 alkaen maksettaviin suorituksiin. Muista kuin päätöksen 7§:n 2 momentissa, 8§:n 3 momentissa ja 11§:n 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys toimitetaan tammi- ja helmikuussa 1989 kuten vuonna 1988.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen 18 päivänä joulukuuta 1987 antama päätös (1214/87) 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.