1262/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 53 ja 55§, 56§:n 2 momentti, 57§, 58§:n 1 momentti sekä 67§:n 3 momentti,

näistä 67§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (547/82), näin kuuluviksi:

53 §

Tullirikosasiaa tutkittaessa noudatetaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista erikseen annettujen säännösten lisäksi tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä.

Tullimiehellä on tullilaitoksen toimittamassa esitutkinnassa sama oikeus ryhtyä tutkintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin poliisimiehellä poliisin toimittamassa esitutkinnassa. Pidättämiseen oikeutetuista tullimiehistä säädetään pakkokeinolain 1 luvun 6§:n 3 kohdassa.

Tutkinnanjohtajana tullilaitoksen toimittamassa esitutkinnassa on pidättämiseen oikeutettu tullimies. Erityisestä syystä saa tutkinnanjohtajana olla muu vähintään tullipäällysmiehen virka-asemassa oleva tullimies. Tällaisella tutkinnanjohtajalla on sama oikeus kuin pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä päättää takavarikosta ja etsinnästä.

Jokainen, jolta otaksutaan voitavan saada selvitystä tullirikoksesta, on velvollinen kutsusta saapumaan esitutkintaan kuultavaksi lähimpään tullitoimipaikkaan. Muutoin saapuvillaolosta esitutkinnassa on voimassa mitä esitutkintalaissa (449/87) on säädetty.

55 §

Jos pidätetyllä tai vangitulla ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, hänen vapaaksi päästämisensä ehdoksi voidaan panna, että hän asettaa vakuuden, jonka harkitaan takaavan hänen saapumisensa oikeudenkäyntiin ja ehkä tuomittavien seuraamusten suorittamisen. Jos vapaaksi päästetty ei saavu vastaamaan tuomioistuimeen tai suorittamaan vankeusrangaistustaan sinä aikana, jona rangaistus saadaan tuomita tai tuomittu vankeusrangaistus panna täytäntöön, tuomioistuin saa tuomita vakuuden kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi. Tuomittu sakko tai sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (318/63) nojalla perittävä valtion saaminen saadaan periä vakuudesta siinä järjestyksessä kuin tullirikosten seuraamusten täytäntöönpanosta on säädetty.

56 §

Jollei syytettä takavarikon aiheuttaneesta tullirikoksesta nosteta neljän kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, takavarikko on kumottava. Milloin tavaran omistajaa tai haltijaa ei ole saatu kuulusteltavaksi, lasketaan sanottu aika siitä, kun hänet on tavoitettu. Jos omistajia tai haltijoita on useampia, lasketaan aika siitä, kun viimeinen heistä on tavoitettu. Tuomioistuin saa pidättämiseen oikeutetun virkamiehen edellä tarkoitettuna määräaikana tekemästä pyynnöstä pidentää tätä aikaa.

57 §

Jos rikos on vähäpätöinen, tullimies voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin syyllisen saattamiseksi syytteeseen, mikäli ilmenee, että teko on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä eikä yleinen etu vaadi syytetoimenpiteitä.

58 §

Jos tullirikosta koskeva asia voidaan käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä, tutkinnanjohtaja tai tehtävään määrätty muu tullimies voi syyttäjäviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti jo esitutkinnan yhteydessä tehdä syyttäjän puolesta ja hänen valvontansa alaisena rangaistusmääräyslain (146/70) 1§:ssä tarkoitettuja vaatimuksia.


67 §

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä saadaan tietoja antaa verotuksen toimittamista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta koskevan muutoksenhaun tutkimista ja verorikosta koskevaa syytteeseenpanoa sekä ulosottoa varten asianomaiselle viranomaiselle. Pakkokeinolain 5 luvun 1§:ssä säädetyin edellytyksin saadaan tietoja antaa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle muunkin rikoksen kuin tullirikoksen selvittämiseksi. Tullihallitus voi lisäksi erityisestä syystä määrätä tietoja annettavaksi valtion ja kunnan viranomaisille. Tullihallitus voi myös määrätä tietoja annettavaksi yliopistoille ja korkeakouluille niiden valvomassa tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi. Tietoja ei saa luovuttaa edelleen eikä ilman tullihallituksen lupaa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaan takavarikkoon sovelletaan, mitä pakkokeinolain 7 luvun 4§:n 4 momentissa on säädetty.

Tällä lailla kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen (574/78) 25§:n 2 momentti.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.