1258/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/87) 1 luvun 6§:n 1 ja 3 kohta, 5 luvun 1§:n 1 momentti sekä 7 luvun 4§:n otsikko ja

lisätään 7 luvun 4§:ään uusi 2-5 momentti seuraavasti:

1 luku

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen

6 §
Pidättämiseen oikeutettu virkamies

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat:

1) poliisiylijohtaja, poliisiylitarkastaja, sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastaja, poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario, Ahvenanmaan maakunnan poliisipäällikkö, nimismies, apulaisnimismies, poliisimestari, apulaispoliisimestari, passiosaston johtaja, passiosaston passitoimiston ja ulkomaalaistoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, keskusrikospoliisin tutkintatoimiston toimistopäällikkö ja Interpol-toimiston toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, liikkuvan poliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;


3) tullihallituksen tarkastus- ja valvontaosaston osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö, valvontatoimiston toimistopäällikkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, esitutkintatehtävissä toimiva ylitarkastaja ja tullisihteeri sekä tullipiirin tullijohtaja, valvontatoimiston päällikkö ja esitutkintatehtävissä toimiva tulliylitarkastaja; sekä


5 luku

Etsintä

Paikkaan kohdistuva etsintä
1 §
Kotietsinnän edellytykset

Jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, saadaan rakennuksessa, huoneessa taikka suljetussa säilytyspaikassa tai kulkuneuvossa toimittaa kotietsintä takavarikoitavan esineen löytämiseksi tai muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Kotietsintä saadaan toimittaa myös, jos tutkittavana oleva rikos on väkivaltakuvauksen levittäminen.


7 luku

Erinäisiä säännöksiä

4 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Jos joku on pidätettynä tämän lain voimaan tullessa, kysymys hänen vangitsemisestaan on käsiteltävä tämän lain mukaisessa järjestyksessä. Vangitsemisvaatimuksen käsittely on aloitettava tuomioistuimessa viimeistään 9 päivänä tammikuuta 1989. Käsittely on kuitenkin aloitettava viimeistään sinä päivänä, jona pidätetty olisi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen kumotun 23§:n 3 momentin mukaan viimeistään pitänyt vangita tai päästää vapaaksi. Jos tämä päivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, käsittely saadaan aloittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Vaatimus aikaisemman lain nojalla pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä niin hyvissä ajoin, että sen käsittely ehditään aloittaa määräajassa, ja se saadaan tehdä jo ennen tämän lain voimaantuloa.

Aikaisemman lain aikana vangittu pysyy vangittuna siihen asti, kun asiaa käsitellään ensi kerran tämän lain voimaan tultua tuomioistuimessa. Jos muu kuin tuomioistuin on määrännyt aikaisemman lain aikana jonkun vangittavaksi, mutta määräystä ei ole pantu täytäntöön ennen tämän lain voimaantuloa, määräys raukeaa tämän lain voimaan tullessa ja asianomaisen vangitsemista on tarvittaessa vaadittava tuomioistuimessa. Jos joku on tämän lain voimaan tullessa ollut vangittuna ennen syytteen käsittelyn alkua yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa tai sanottu kahden viikon aika täyttyy tämän lain voimaan tultua, hänellä on oikeus pyynnöstään saada vangitsemisasiansa tuomioistuimen tutkittavaksi tämän lain 1 luvun 22§:n mukaisessa järjestyksessä. Pyyntö asian tutkimisesta saadaan esittää tuomioistuimelle jo ennen tämän lain voimaantuloa.

Aikaisemman lain aikana toimitettu takavarikko, joka on voimassa tämän lain voimaan tullessa, on kumottava, jollei syytettä sen aiheuttaneesta rikoksesta ole nostettu 4 luvun 11§:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa. Määräajan pidentämistä koskeva asia käsitellään tämän lain mukaisessa järjestyksessä. Aikaisemman lain aikana tehty määräajan pidentämistä koskeva hakemus raukeaa tämän lain voimaan tullessa.

Jos muualla laissa on viitattu takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa annetun lain (260/59) säännöksiin, näiden säännösten asemesta on sovellettava tämän lain säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.