1245/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 8§:n 9 ja 12 kohta sekä 35 ja 69§,

näistä 8§:n 9 kohta sellaisena kuin se on 1 päivänä marraskuuta 1963 annetussa asetuksessa (484/63), ja

muutetaan 2-4 ja 6§, 8§:n 14 kohta, 9§:n 9 kohta, 10§:n 3 ja 4 kohta, 11§:n 3 ja 4 kohta, 13§, 14§:n 3 kohta, 21§:n 3 ja 4 kohta, 23§:n 4 momentti sekä 37, 48, 53, 55, 58 ja 62§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (522/85), 4§ 26 päivänä elokuuta 1977 annetussa asetuksessa (646/77), 6, 37 ja 55§ 30 päivänä tammikuuta 1970 annetussa asetuksessa (64/70), 13 ja 62§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, 23§:n 4 momentti 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (397/76), 48§ 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa asetuksessa (588/61), 53§ osittain muutettuna 1 päivänä lokakuuta 1965 annetulla asetuksella (517/65) ja 58§ 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetussa asetuksessa (274/60), seuraavasti:

2 §

Yhteisönä pidetään tulo- ja varallisuusverolain 4§:ssä tarkoitettua yhteisöä ja yhtymänä lain 5§:ssä tarkoitettua yhtymää.

3 §

Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta veropiireihin on julkaistava säädöskokoelmassa.

4 §

Verotoimiston tulee tehdä lääninverovirastolle esitys valtionasiamiehistä ja heidän varamiehistään.

Lääninveroviraston on ilmoitettava antamistaan määräyksistä verotoimistolle, jonka tulee saattaa ne asianomaisten henkilöiden tietoon.

6 §

Verohallituksen päätökset, jotka koskevat verotoimiston sijaintia ja huoneistoa sekä verolautakunnan jäsenten ja jaostojen lukumäärää on saatettava lääninveroviraston ja asianomaisten kuntien tietoon. Samoin asianomaisten kuntien tietoon on saatettava lääninveroviraston päätös, joka koskee verojohtajan nimittämistä tai tämän sijaisen määräämistä. Verotoimiston sijaintipaikan määräämisestä on ilmoitettava myös lääninhallitukselle.

8 §

Verotoimiston tulee sen lisäksi, mitä verotuslaissa on sen tehtäväksi määrätty:


14) antaa toimivaltansa rajoissa kunnanhallitukselle ja muille viranomaisille näiden tarvitsemia tietoja ja selvityksiä;


9 §

Verojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä verotuslaissa on määrätty:


9) ilmoittaa lääninverovirastolle ilmitulleet verorikokset sekä verotuspäätökset, joihin verotuslain 101 §:n mukaan olisi haettava purkua.

10 §

Valtionasiamiehen tulee hänelle verotuslain mukaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan:


3) tarvittaessa ilmoittaa lääninverovirastolle ilmitulleet verorikokset sekä ehdottaa toimenpiteisiin ryhtymistä verotuspäätöksen purkamiseksi;

4) antaa lääninverovirastolle, verotusasiamiehelle ja tarkastusasiamiehelle näiden vaatimat tiedot sekä tarvitessaan pyytää lääninverovirastolta ohjeita ja apua; sekä


11 §

Kunnanasiamiehen tulee hänelle verotuslain mukaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan:


3) tarvittaessa ilmoittaa lääninverovirastolle ilmitulleet verorikokset sekä ehdottaa toimenpiteisiin ryhtymistä verotuspäätöksen tai kansaneläkevakuutusmaksun määräämisen purkamiseksi;

4) antaa kunnanhallitukselle, asianomaisille kirkollisille viranomaisille, kansaneläkelaitokselle, verotusasiamiehelle ja tarkastusasiamiehelle näiden vaatimia tarpeellisia tietoja sekä tarvitessaan pyytää näiltä samoin kuin lääninverovirastolta ohjeita ja apua; sekä


13 §

Kuntien keskusjärjestöjen tulee verotuslain 21§:n 1 momentissa tarkoitettua lääninverolautakunnan toimikautta edeltävän lokakuun kuluessa ilmoittaa asianomaiselle lääninverovirastolle lääninverolautakuntaan ehdottamansa henkilöt. Ehdotuksen saatuaan lääninveroviraston on ennen marraskuun 15 päivää tehtävä verohallitukselle esitys lautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja muiksi jäseniksi sekä heidän varamiehikseen seuraavan toimikauden ajaksi määrättävistä henkilöistä samoin kuin siitä, kuka varapuheenjohtajista puheenjohtajan ollessa estyneenä toimii lautakunnan puheenjohtajana.

Lääninveroviraston on ilmoitettava antamistaan verotusasiamiehiä ja heidän varamiehiään koskevista määräyksistä kuntien keskusjärjestöille ja saatettava ne asianomaisten henkilöiden ja kunnanhallitusten tietoon.

14 §

Lääninverolautakunnan puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä verotuslaissa on määrätty:


3) ilmoittaa lääninverovirastolle ilmitulleet verorikokset.

21 §

Lääninoikeudessa olevan tarkastusasiamiehen tehtävänä hänen valvoessaan valtion, kuntien ja seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeutta on sen lisäksi, mitä muualla on hänen tehtäväkseen määrätty:


3) tarvittaessa ilmoittaa lääninverovirastolle havaitsemansa verorikokset sekä ehdottaa tälle tai kunnanhallitukselle toimenpiteisiin ryhtymistä verotuspäätöksen purkamiseksi;

4) antaa lääninverovirastolle, kunnanhallitukselle, asianomaisille kirkollisille viranomaisille ja kansaneläkelaitokselle näiden >vaatimat tiedot sekä tarvittaessa pyytää näiltä samoin kuin lääninverovirastolta ohjeita ja apua; sekä


23 §

Sellaisen verovelvollisen luonnollisen henkilön samoin kuin niiden puolisoiden, jonka tai joiden verotukseen sovelletaan tulo- ja varallisuusverolain 27§:ää, on veroilmoituksessaan esitettävä eritelty selvitys verovelvollisen tai puolisoiden muista kuin ansiotuloista.

37 §

Valtion viranomaiset ovat sen lisäksi, mitä verotuslain 47 ja 49§:ssä on säädetty, velvolliset valtiovarainministeriön tai verohallituksen asianomaisen virkamiehen tahi lääninveroviraston pyynnöstä antamaan lausuntoja ja toimittamaan arvioita alaansa kuuluvista kysymyksistä.

48 §

Jos toisen puolison ennakoilla on verotuslain 107§:n mukaisesti lyhennetty toiselle puolisolle maksuunpantuja veroja ja kansaneläkevakuutusmaksua, tulee tätä koskevien tietojen ilmetä veroluettelosta ja asianomaisten verolipuista. Vastaavat tiedot on toimitettava myös veronkantoviranomaiselle.

53 §

Jos valtio omistaa maatalouskiinteistön, jonka tuloista se on kunnalle verovelvollinen, on verojohtajan viimeistään silloin, kun verolautakunnan ehdotus verotusperusteiksi asetetaan nähtäväksi, lähetettävä jäljennös sanotusta ehdotuksesta sille ministeriölle tai keskusvirastolle, jonka hallinnon alaisena kiinteistö on. Kun veroluokituksessa laaditut asiakirjat ja kartat asetetaan verotuslain 67 §:n mukaisesti verovelvollisten nähtäviksi, tulee verojohtajan, jos valtio omistaa kunnassa maatalouskiinteistön, myös tästä ennen nähtävillepanoa ilmoittaa asianomaiselle ministeriölle tai keskusvirastolle.

Valtiolle tuleva verolippu on lähetettävä asianomaiselle ministeriölle tai keskusvirastolle.

Kun kysymyksessä on metsäntutkimuslaitoksen tai maatilahallituksen hallinnassa olevista alueista saadun tulon verottaminen, on edellä mainitut jäljennökset, ilmoitukset ja veroliput lähetettävä edellisessä tapauksessa sanotulle laitokselle ja jälkimmäisessä tapauksessa siihen maatalouspiiriin, jossa alue sijaitsee.

55 §

Verotuslaissa tarkoitettuja kuntien keskusjärjestöjä ovat Suomen Kunnallisliitto, Suomen Kaupunkiliitto ja Finlands svenska kommunförbund.

58 §

Verotuslain 44 §:n mukaan annettavista tiedoista valtiovarainministeriö voi määrätä viranomaisille suoritettavaksi korvauksen.

62 §

Kuntaan, jonka alueella ei ole verotoimistoa, verohallitus voi kunnanvaltuuston suostumuksella lääninhallitusta kuultuaan määrätä perustettavaksi verotoimiston alatoimiston.

Verotoimiston alatoimiston huoneiston hankkii ja ylläpitää se kunta, jonka alueella alatoimisto on, jollei valtio ole ottanut siitä huolehtiakseen. Huoneiston ylläpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan verotuslain 135 §:n mukaisesti valtion ja mainitun kunnan kesken.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.