1244/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tulo- ja varallisuusveroasetus

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) nojalla:

1 §

Yleishyödyllisen yhteisön liiketulona ei pidetä tuloa, joka on saatu:

1)sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä;

2)edellä mainitussa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista;

3)bingopelin pitämisestä.

2 §

Tulo- ja varallisuusverolain 103§:ssä tarkoitetun rahalahjoituksen vähentämistä varten verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa asianmukainen selvitys verovuonna annetusta lahjoituksesta.

3 §

Verohallitus nimeää hakemuksesta tulo- ja varallisuusverolain 103§:ssä tarkoitetut lahjoituksensaajat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimeämispäätöksessä voidaan asettaa ilmoittamisvelvollisuutta koskevia ehtoja.

Ennen nimeämispäätöksen tekemistä verohallituksen on hankittava lausunto 5§:ssä tarkoitetulta lahjoitusten verovapauslautakunnalta.

4 §

Verohallitus voi peruuttaa 3§:ssä tarkoitetun päätöksensä, jos nimetty lahjoituksensaaja ei täytä sille nimeämispäätöksessä asetettuja ehtoja tai, jos sen varsinaisena tarkoituksena ei enää ole suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

Ennen päätöksen peruuttamista verohallituksen on hankittava lausunto lahjoitusten verovapauslautakunnalta. Lahjoituksensaajalle on varattava tilaisuus tulla peruuttamisasiassa kuulluksi.

5 §

Valtiovarainministeriön asettamassa lahjoitusten verovapauslautakunnassa on puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenistä yksi määrätään opetusministeriön virkamiehistä ja yksi Suomen Akatemian, yksi taiteen keskustoimikunnan sekä yksi museoviraston ehdottamista henkilöistä. Yksi lautakunnan jäsenistä voi toimia varapuheenjohtajana.

6 §

Saadakseen invalidivähennyksen verovelvollisen on annettava verotusta varten sairaudesta, viasta tai vammasta lääkärintodistus, jossa verovelvollisen pysyvä haitta-aste on määritelty lääkintöhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Jos pysyvä haitta-aste on määritelty tapaturmaviraston käyttämien arviointiperusteiden mukaan, voidaan invalidivähennys myöntää tapaturmaviraston päätöksen perusteella.

7 §

Verohallituksen on julkaistava tulo- ja varallisuusverolain 133§:ssä tarkoitettu ehdotus arvopapereiden verotusarvoksi ja toimitettava se verotoimistoille. Verotoimiston on pidettävä ehdotus marraskuun ajan julkisesti nähtävänä.

8 §

Tulo- ja varallisuusverolain 60§:n 2 kohdassa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhteisönä pidetään valtion ja sen laitosten sekä kunnan ohella kuntayhtymää ja kuntainliittoa, maakuntaa, evankelisluterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakuntaa, seurakuntainliittoa ja muuta seurakuntain yhtymää sekä kirkon keskusrahastoa, Suomen Pankkia ja kansaneläkelaitosta. Edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna eläkelaitoksena pidetään kunnallista eläkelaitosta ja ortodoksisen kirkkokunnan eläkekassaa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Se kumoaa 29 päivänä elokuuta 1986 annetun tulo- ja varallisuusveroasetuksen (647/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtiovarainministeriö asettaa uuden lahjoitusten verovapauslautakunnan asetuksen voimaan tultua.

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.