1242/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 1§:n 2 momentti, 3§:n 1 ja 2 momentti, 4§:n 1 ja 2 momentti, 7§ sekä 9§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (483/81), 4§:n 1 ja 2 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa laissa (639/83) sekä 7§ mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa, sekä

lisätään 3§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Rajoitetusta verovelvollisuudesta säädetään tulo- ja varallisuusverolaissa.


3 §

Lähdevero on suoritettava osingosta, korosta ja rojaltista, mikäli 13§:n 2 momentista ei muuta johdu, sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta.

Osuuspääoman korosta sekä sijoitusrahaston voitto-osuudesta on vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa on osingosta säädetty.


Eläkkeellä tarkoitetaan myös elinkorkoa.

4 §

Palkkana pidetään sellaista palkkaa tai palkkiota, rojaltiksi katsottavaa korvausta lukuun ottamatta, jota ennakkoperintälain 4 tai 6§:ssä tarkoitetaan. Palkkaan luetaan myös oleskelukustannusten korvaus sekä muiden työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan sen mukaan kuin ennakkoperintälaissa on säädetty.

Palkkaan ei lueta:

1) liikenteen harjoittajan antaman tositteen perusteella suoritettavaa korvausta matkalipuista, rahtimaksuista eikä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista,

2) majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen perusteella suoritettua majoittumismaksun korvausta,

3) päivärahaa siltä osin kuin se vastaa verohallituksen verovapaaksi vahvistamaa kotimaan päivärahaa, eikä

4) Suomen valtioon palvelussuhteessa olevalle henkilölle, jonka varsinainen työntekopaikka on ulkomailla, mainitun työntekopaikan ulkopuolelle tehdystä matkasta maksettua verohallituksen verovapaaksi vahvistamaa päivärahaa tai muuta oleskelukustannusten korvausta.


7 §

Lähdevero on 25 prosenttia osingosta, 30 prosenttia korosta ja rojaltista sekä 35 prosenttia palkasta, eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta. Lähdevero menee kokonaisuudessaan valtiolle.

9 §

Milloin tulon saajalle kalenterikuukauden aikana samalta maksajalta tulevasta lähdeveron alaisesta tulosta perittävän veron määrä on enintään asetuksella säädettävä määrä, veroa ei peritä muusta tulosta kuin osingosta ja sijoitusrahaston voitto-osuudesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 109/88
Valtiovarainvaliok. miet. 81 ja 81 a/88
Suuren valiok. miet. 203/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.