1236/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), sekä

lisätään lakiin uusi 78 a§ seuraavasti:

78 a §

Veroäyrien määristä laaditaan vuosittain kuntakohtainen luettelo, johon ei oteta niitä veroäyrejä, joiden perusteella vero lain tai kansainvälisen sopimuksen nojalla jätetään maksuunpanematta tai sitä ei veronkantolaissa säädetyissä tapauksissa tilitetä kunnille, seurakunnille tai kansaneläkelaitokselle.

105 §

Saadakseen lukea maksettavakseen pantavan veron ja kansaneläkevakuutusmaksun lyhennykseksi ennakkoperintälain mukaan ennakkona pidätetyt määrät verovelvollisen tulee, jollei verohallitus toisin määrää, liittää veroilmoitukseensa saamansa pidätystodistukset. Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitettu hyvitys luetaan hyvitykseen oikeutetun osingonsaajan hyväksi saman lain 11§:ssä tarkoitetussa vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 84 ja 84 a/88
Suuren valiok. miet. 206/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.