1233/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 5§:n 3 kohta, 6§:n 1 momentin 4 kohta ja 27§, näistä 6§:n 1 momentin 4 kohta sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (825/83), näin kuuluviksi:

5 §

Edellä 4§:ssä tarkoitettuja veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun ohessa:


3)elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuottamat osingot, korot ja muut tulot yhtiöveron hyvitys mukaan lukien,


6 §

Veronalaista tuloa eivät ole:


4)erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta, eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden ohella hänen saama voitto-osuus yhtymästä, eikä, mitä ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä, eikä


27 §

Ylijäämänpalautukset vähennetään sen verovuoden tuotoista, jolta ne jaetaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa ei sovelleta elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6§:n 1 momentin 5 kohtaa, 2 ja 3 momenttia, 18§:n 4 kohtaa eikä 61§:n 2 momenttia. Mainitun lain 6§:n 1 momentin 5 kohtaa, 2 ja 3 momenttia sekä 61§:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin niissä tarkoitettuihin saatuihin osinkoihin ja korkoihin, jotka on jaettu ennen vuotta 1990 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen esitys 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 84 ja 84 a/88
Suuren valiok. miet. 206/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.