1221/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 48§:n 2 momentti,

muutetaan 67 ja 69§ sekä

lisätään asetukseen uusi 48 a, 52 a, 53 b ja 67 a§ seuraavasti:

48 a §

Ulkomailla asuvan kansaneläkkeen hakijan tulee toimittaa eläkehakemuksensa Helsingin vakuutuspiirin paikallistoimistoon, ja se käsitellään Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnassa, jollei eläkelaitos toisin määrää.

52 a §

Kansaneläkelain 1 b§:n 2 momentissa tarkoitettu hakemus tulee työntekijän tehdä eläkelaitokselle. Hakemuksessa on esitettävä tarpeellinen selvitys työnantajasta, työnteon arvioidusta kestoajasta sekä perheenjäsenistä.

Työntekijän tehtyä 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen tulee hänen työnantajansa taikka sen suomalaisen yhtiön, jonka tytäryhtiön palveluksessa työntekijä ulkomailla on, antaa eläkelaitokselle asian ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

Työntekijä, jonka eläkelaitos on kansaneläkelain 1 b§:n perusteella hakemuksesta katsonut Suomessa asuvaksi, on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työsuhteensa päättymisestä hakemuksessa mainittuun työnantajaan taikka muusta sellaisesta seikasta, joka voi vaikuttaa hänen oikeuteensa pysyä kansaneläkelain 1 b§:n mukaan vakuutettuna.

53 b §

Vanhuuseläkkeen saaja, jolle on myönnetty eläke kansaneläkelain 23 a§:n perusteella, on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen Helsingin paikallistoimistoon:

1) kansalaisuutensa vaihtumisesta,

2) omassa tai lähiomaisensa terveydentilassa tapahtuneesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa hänen oikeuteensa saada eläkettä, ja

3) taloudellisen asemansa huomattavasta parantumisesta.

67 §

Jos eläkkeensaaja haluaa saada eläkkeen vuotta pitemmältä ulkomailla oleskelun ajalta, hänen on haettava sitä eläkelaitokselta. Hakemuksen tulee sisältää tarpeellinen selvitys eläkkeensaajan nykyisestä asuinpaikasta, hänen asumisestaan Suomessa ennen eläkkeen alkamista sekä hänen tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan lähiomaisen sairaudesta.

67 a §

Eläkkeen lisäosa myönnetään ulkomailla asuvalle kansaneläkelain 25§:ssä tarkoitetun toisen kuntaryhmän mukaisena.

69 §

Eläkettä tai muuta etuutta koskevaan hakemukseen eläkelaitos hankkii tarvittavan virkatodistuksen hakijan ilmoittamasta väestörekisteristä. Jos kuitenkin eläkkeensaaja asuu ulkomailla, on hänen itsensä toimitettava eläkelaitokselle virkatodistus tai sitä vastaava selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.