1204/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annetun asetuksen (717/47) 3 a§:n 1 momentti ja 13 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a§:n 1 momentti 26 päivänä lokakuuta 1972 annetussa asetuksessa (715/72) ja 13 a§:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1961 annetussa asetuksessa (566/61), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä toukokuuta 1964, 29 päivänä lokakuuta 1965 ja 24 päivänä lokakuuta 1969 annetuilla asetuksilla (253/64, 567/65 ja 665/69), uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, ja 11§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 24 päivänä lokakuuta 1969 annetulla asetuksella ja 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetulla asetuksella (415/79), uusi 5 momentti sekä asetukseen uusi 12 a§ seuraavasti:

2 §

Tutkintolautakunta pitää virkamiehistään nimikirja-asetuksen (215/64) mukaista nimikirjaa, antaa ottamalleen virkamiehelle määräyskirjan, myöntää ikälisät ja muut mahdolliset lisät, irtisanoo virkamiehen sekä suorittaa työnantajalle kuuluvat muut tehtävät.

Tutkintolautakunnan päätösvaltaa 4 momentissa, 3 a§:n 1 momentissa ja 11§:n 5 momentissa tarkoitetuissa asioissa käyttää tutkintolautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Erityisestä syystä tutkintolautakunta voi kuitenkin ottaa käsiteltäväkseen tässä tarkoitetun asian.


3 a §

Jos oppilaan toisen kotimaisen kielen opetus järjestetään tai on järjestetty toisin kuin koululle vahvistetussa opetussuunnitelmassa edellytetään, ylioppilastutkintolautakunta määrää opetusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, miten oppilaan kieliä koskevat kokeet toimeenpannaan. Poikkeusta ei kuitenkaan myönnetä koulun opetuskielen kokeesta.


11 §

Opetusministeriö voi siirtää ylioppilastutkintolautakunnalle 1 momentissa tarkoitetun oikeuden yksittäistapauksissa määrätä osallistumisesta ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella.

12 a §

Ylioppilastutkintorekisteristä saadaan luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten tarpeelliset nimitiedot henkilötunnuksineen sekä tiedot henkilöiden arvosanoista ja pisteistä sekä saadaan luovuttaa julkaistaviksi ylioppilastutkinnossa hyväksyttyjen nimet tutkintotulosten valmistuttua. Henkilötietojen luovuttamisesta ylioppilastutkintorekisteristä on muutoin voimassa mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä (472/87) on säädetty.

13 a §

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi jos päätös koskee 3 a§:n 1 momentissa tai 11§:n 5 momentissa tarkoitettua asiaa, jolloin päätökseen haetaan muutosta valittamalla sen mukaan kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Muutoksenhausta 2§:n 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa mitä siitä valtion virkamieslaissa (755/86) on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.