1196/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 2§, 69§:n 2 momentti ja 92§:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (976/87), 69§:n 2 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (419/80) ja 92§:n 4 momentti 8 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (305/88), sekä

lisätään 70 a§:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1984 ja 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetuissa laeissa (885/84 ja 591/87), uusi 4 momentti sekä 74§:ään uusi 2-4 momentti seuraavasti:

2 §

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettuja liikelaitoksia, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy ja Suomen Pankki sekä virkaasioissa valtion viranomaiset.

69 §

Suoritettava leimavero määräytyy täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Leimaveron määrää laskettaessa otetaan käytettävä peruste kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella.

70 a §

Valtioon ja sen laitoksiin ei sovelleta, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty.

74 §

Lääninverovirasto valvoo vekselin ja velka-asiakirjan leimaamisvelvollisuutta koskevien tämän lain säännösten noudattamista.

Lääninverovirastolle on vaadittaessa esitettävä valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja muu tarpeellinen selvitys.

Jos 1 momentissa tarkoitetusta vekselistä tai velka-asiakirjasta ei ole suoritettu leimaveroa säädetyssä ajassa, lääninverovirasto maksuunpanee leimaveron veronlisäyksineen 1 momentissa tarkoitetun vastuuvelvollisen suoritettavaksi. Laiminlyödylle tai määräajan jälkeen suoritetulle leimaverolle määrätään veronlisäystä siten kuin 70 a§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

92 §

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin, että 62§:n 2 momentissa, 74§:n 4 momentissa, 81§:n 1 momentissa, 87§:n 3 momentissa ja 94-98§:ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 205/88
Valtiovarainvaliok. miet. 90/88
Suuren valiok. miet. 210/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.