1122/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 7§, 9§:n 1 momentti, 13§:n 1 momentin 4 kohta, 15§:n 2 momentti, 21§ ja 22§:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 9§:n 1 momentti, 13§:n 1 momentin 4 kohta, 15§:n 2 momentti ja 21§ 6 päivänä toukokuuta 1988 annetussa asetuksessa (413/88), näin kuuluviksi:

7 §

Työjärjestyksessä annetaan määräykset työvoimapiirin toimiston toimialajaosta työvoimapalveluasioihin, työllisyysasioihin sekä hallinto- ja talousasioihin. Työjärjestyksessä annetaan myös täydentävät määräykset henkilökunnan tehtävistä, piiritoimistossa käsiteltävistä asioista, niiden esittelystä ja muusta käsittelyä koskevasta menettelystä sekä ratkaisuvallasta ja sen pidättämisestä.

Työvoimaministeriö määrää toimialan päälliköksi piiritoimiston esityksestä jonkun toimistopäällikön. Jos toimistopäällikön virkoja ei ole kaikkia toimialoja varten, ministeriö määrää toimialan päälliköksi oman toimen ohella piiritoimiston esityksestä piiritarkastajan, lakimiehen tai tutkijan. Toimialan päällikkö määrätään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Työjärjestyksen vahvistaa työvoimaministeriö piiritoimiston esityksestä.

9 §

Työvoimatoimiston päällikkönä on toimistonjohtaja tai toimistonhoitaja. Lisäksi työvoimatoimistossa voi olla apulaistoimistonjohtajan, ammatinvalintapsykologin, johtavan työvoimaneuvojan, erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, virastomestarin, vahtimestarin ja konekirjoittajan virkoja sekä muita virkoja.


13 §

Kelpoisuusvaatimuksena työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon virkoihin on:


4) piiritarkastajalla, toimistonjohtajalla ja apulaistoimistonjohtajalla korkeakoulututkinto tai korkeakoulun työvoimaministeriön toimeksiannosta järjestämän 85 opintoviikon kelpoisuuskoulutusohjelman hyväksytty suorittaminen;


15 §

Toimistonjohtajan nimittää työvoimaministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Apulaistoimistonjohtajan, ammatinvalintapsykologin, toimistonhoitajan ja johtavan työvoimaneuvojan nimittää työvoimapiirin toimisto. Työvoimatoimiston muut virkamiehet nimittää työvoimatoimisto.


21 §

Edellä 2§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamisesta työvoimapiirin toimistoihin päättää työvoimaministeriö. Edellä 9§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamisesta eri työvoimapiireihin päättää työvoimaministeriö ja näiden virkojen sijoittamisesta työvoimatoimistoihin päättää työvoimapiirin toimisto.

22 §

Neuvottelukuntaan kuuluu työvoimapiirin päällikön lisäksi enintään kahdeksan työvoimapiirin toimiston määräämää muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työvoimapiirin päällikkö ja puheenjohtajan varamiehenä muu sellainen tehtävään sopiva henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan kummankaan työmarkkinaosapuolen tai kunnan etua. Muut jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti alueen kuntia sekä työnantajia ja työntekijöitä, joilla tulee olla yhtä monta edustajaa. Työnantajain ja työntekijäin keskusjärjestöille on varattava tilaisuus esittää ehdokkaansa jäseniksi ja varajäseniksi. Neuvottelukunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Asetuksen 22§:n mukaiset neuvottelukunnat on asetettava 1 päivästä huhtikuuta 1989 lukien, jolloin nyt toimivien neuvottelukuntien toimikausi päättyy.

Asetuksen 7§:n 3 momentissa tarkoitettu esitys työjärjestykseksi on ensi kerran tehtävä 1 päivään maaliskuuta 1989 mennessä. Kunnes uusi työjärjestys on vahvistettu, noudatetaan 31 päivänä joulukuuta 1988 voimassa olevaa työjärjestystä soveltuvin osin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.